Pràctica 2

Els nivells de lectura

La comprensió lectora, és un procés que depèn molt de l’experiència i coneixements que té el lector. Això vol dir que no tots els aprenents comprenen i interpreten de la mateixa manera els continguts que els aporta un text. El repte que tenim com a docents és fer avançar el nivell de comprensió i competència lectora dels aprenents, proposant lectures i activitats, sobre aquestes, que els facilitin l’avenç d’un nivell de comprensió purament literal o mecànica vers altres que suposen trobar la informació essencial i saber relacionar-la amb altres coneixements que no sempre hi són presents als textos. Tanmateix és important que l’alumnat adquireixi autonomia com a lector i aprengui a reflexionar i aplicar la informació que obté de la lectura en l’abordatge de nous aprenentatges.
Per orientar el procés de maduració com a lector/a, és important que a l’aula es plantegin activitats orientades a discriminar i treballar de forma individual, recíproca i cooperativa aquests nivells de lectura per tal que els/les aprenents puguin anar avançant en els seus nivells de competència i autoestima com a lectors i lectores.

Per familiaritzar-nos amb l’elaboració de preguntes i activitats relacionades amb els diversos nivells de lectura et proposem un model de qüestions a l’entorn de cadascun d’aquests nivells:

  • Lectura literal

Què diu el text? Les respostes es troben directament al text. Responen a a preguntes introduïdes per interrogatius com ara, Què …? Quan…? Com..? que l’alumnat pot trobar sense gaires dificultats.

  • Lectura inferencial

Quines coses no diu el text però em cal saber per entendre’l? Responen a qüestions on l’estudiant ha de mobilitzar i cercar informacions que no es troben al text, però que ha de conèixer per aprofundir en el significat del text.

  • Lectura avaluativa

Quines són les idees importants? Quines idees noves em diu el text que no sabia? Davant d’aquestes qüestions, l’estudiant ha de fer un esforç d’anàlisi i abstracció, així com reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge.

  • Lectura creativa

Per què em serveix aquest text? Aquestes idees poden ser útils per interpretar altres fenòmens? A partir d’aquestes qüestions l’estudiant és capaç d’aproximar-se a l’aplicació de la informació per a altres activitats i aprenentatges.

Identificació dels diferents nivells de lectura


Classifica les següents preguntes sobre el text “Jabones y detergentes" segons el nivell de lectura que impliquen: lineal, inferencial, avaluativa o creativa. El text i les preguntes les pots trobar en un article de N. Sanmartí, A. Sardà i C. Márquez a la Revista electrónica de enseñanza de las ciencias, Vol. 5, núm, 2, de l'any 2006.

Text:

Jabones y detergentes


Una utilidad muy importante del agua es la de limpiar. Pero, ¿cómo se explica que podamos utilizar el agua para limpiar, si la mayor parte de las sustancias que ensucian son grasientas? Ello es posible porque existen unas sustancias que permiten que el agua y la grasa se mezclen: los jabones y los detergentes. Estos productos de limpieza están formados por largas moléculas con dos extremos muy distintos: uno se une a las moléculas de agua y el otro se une a la grasa.
Debido a que las partículas que forman los productos de limpieza son de esta forma, los jabones y los detergentes actúan de puente entre las moléculas de agua y las de grasa y permiten que la mancha de suciedad se separe de los tejidos, de la piel o del objeto que se quieren lavar y quede suspendida en el agua.
Imagina un tejido de algodón con manchas de grasa. Los extremos de las partículas de jabón que atraen a las grasas penetran dentro de la mancha de suciedad, mientras que los otros extremos, que son solubles, se quedan en contacto con el agua que está fuera de la mancha. Es así como las partículas de jabón envuelven las manchas y éstas se desprenden de los tejidos y quedan suspendidas en el agua.
Los jabones, que hace más de 2000 años que se fabrican, son productos que se obtienen con la reacción de una grasa animal o vegetal con un álcali. (Se denominan álcalis o bases las sustancias que tienen un sabor amargo, cambian el color de las sustancias denominadas indicadores, reaccionan con los ácidos para obtener sales). Hasta hace relativamente poco tiempo, algunas personas guardaban todavía las grasas y los aceites sobrantes para hacer jabón. El procedimiento que se seguía era, resumidamente, el siguiente: Se vierten las grasas en un recipiente resistente al fuego. Se mezclan con una solución formada por sosa y agua, y se calienta la mezcla sin dejar que hierva. Debe removerse a menudo. De vez en cuando, se saca un poco de pasta y se vierte en un vasito con agua tibia: si se disuelve totalmente y no se observan gotitas de aceite, el proceso ya habrá terminado. Se deja reposar la mezcla, y se forman dos capas; la superficial es el jabón. Si se quieren hacer pastillas de jabón, se filtra la pasta y se prensa para eliminar la mayor cantidad de agua posible. Este jabón es muy irritante y no conviene utilizarlo para higiene personal.
Los detergentes que se utilizan mayoritariamente en la actualidad se inventaron hacia la década de 1950. La mayoría son productos derivados del petróleo, razón por la cual se denominaron detergentes sintéticos. Los detergentes son más económicos que los jabones y hacen más espuma, incluso con aguas duras, y por ello se han utilizado mucho desde su aparición. Se cree que si un jabón o un detergente hace más espuma que otro es que limpia mejor. Esto es cierto, pero los fabricantes añaden agentes productores de espuma para favorecer su venta.
Los primeros detergentes no eran biodegradables, es decir, los microbios que intervienen en la autodepuración del agua no podían eliminarlos. Esto conllevó un problema medioambiental grave: los ríos y los lagos sufrieron la presencia de grandes cantidades de espumas. Actualmente, la ley exige que todos los detergentes sean biodegradables.

Preguntes:

1. Describe cómo son las moléculas de los jabones y detergentes.
2. ¿Cuántos años hace que fabricamos jabones?
3. ¿Qué son los jabones?
4. ¿Qué propiedad tiene la grasa, en agua, que hace que los jabones y detergentes se tengan que unir a ella para limpiar la ropa?
5. ¿Qué son las aguas duras?
6. ¿Cuál es la idea más importante del texto?
7. Valora si crees que es mejor utilizar jabones o detergentes para lavar la ropa.
8. Argumenta cómo convencerías a tu familia de que no hace falta que los limpiadores hagan mucha espuma para lavar.
9. Olga está enfadada porque a Javier se le ha olvidado comprar el detergente y hay que lavar los platos. Javier le dice que los meta en agua muy caliente y los lave, que la grasa con el agua caliente ya se quita. Escribe como les justificarías que, de hecho, los dos tienen parte de razón.

FONT: http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen5/ART5_Vol5_N2.pdf

Proposta d'activitat

Per tal de familiaritzar-te amb l’elaboració de qüestions que treballin els nivells de lectura a l’aula, et proposem que facis preguntes de diferents nivells,a partir de la lectura “L'obesitat infantil, una nova epidèmia”

L'obesitat infantil, una nova epidèmia

Parlem d’obesitat quan el contingut de teixit adipós o greix en el nostre cos és excessiu. Aquesta situació, és ben sabut, té uns efectes negatius sobre la nostra salut. Ara bé, si l’obesitat es presenta ja des de la infantesa, les conseqüències poden ser més greus.
Les causes de l’obesitat són diverses, des de factors genètics que heretem dels nostres pares, a factors de l’entorn que podem canviar amb més facilitat: la dieta que fem i l’energia que gastem.
L’evolució de l’home s’ha produït en una situació d’escassetat d’aliments i molta activitat física, on els dipòsits de greix eren un avantatge. La situació actual en la societat occidental és ben diferent: la nostra dieta té un excés de calories, un excés de greixos i cada vegada la nostra vida és més sedentària.
S’ha observat que entre els infants i adolescents ha disminuït de manera clara l’activitat física: hi ha estudis que indiquen que només un de cada 4 nens fa esport de manera regular. Els hàbits associats a l’ús de la televisió, internet i els videojocs han contribuït a aquest canvi. Hi ha una correlació clara entre les hores de mirar la televisió i el sobrepès, especialment en nens i adolescents.

Eureka novembre 2006 http://www.portaleureka.com/content/view/245/156/lang,ca/

Proposa dues preguntes literals, dues d’inferencials, una d’avaluativa i una de creativa:

1.

2.

3.

4.

5.

6.