Pràctica 1

La lectura l'aula

Sovint els mitjans de comunicació i també el professorat expressa la preocupació per les dificultats que té l’alumnat en llegir i especialment per entendre el que llegeix….

Val la pena que dediquem uns minuts a reflexionar sobre aquesta qüestió a partir de la nostra experiència docent. Cal que tinguem també present la nostra trajectòria com a lectors i lectores. La competència lectora és un procés que demana temps i esforç per part de l’aprenent, un entrenament que ha de ser guiat estratègicament per tal de mantenir la motivació i poder avançar en els nous reptes que impliquen la lectura en diversos formats i sobretot en els diversos nivells i complexitat en les lectures que els i les estudiants hauran d’abordar al llarg de la seva formació. Es per això que us proposem dedicar uns moments a pensar en les dificultats i els encerts que us trobeu davant la lectura a les vostres aules. Què podem dir sobre la lectura a les nostres classes? Què? Quan? Com? Per què? Fem llegir a l'alumnat d'ESO?

A partir de la reflexió individual, podem anotar les dificultats i els encerts de fer llegir l'alumnat. L'objectiu d’aquesta proposta és recollir l’experiència personal en relació a la lectura de textos a les classes, que fins i tot podeu contrastar amb companys de diferents matèries, per tal d’enriquir la vostra percepció.

Dificultats que trobeu quan fem llegir l'alumnat
1.
2.
3.
Els encerts, allò que us funciona bé
1.
2.
3.

A continuació mostrem un model per facilitar la comprensió lectora.

Model lector

Diversos estudis, avalen la necessitat d’orientar el procediment de lectura en tres moments:

Abans d’iniciar-la

 • Per tal d’activar la informació que ja té el lector.
 • Generar expectatives i prediccions sobre el contingut de la lectura.
 • Estimular l’atenció i concentració necessàries.

Durant la lectura

 • Per verificar les prediccions.
 • Regular el procés de comprensió i modificar les hipòtesis inicials.

Després de la lectura

 • Per reorganitzar i integrar la informació aportada pel text.

En cadascun d’aquests moments, el/la docent ha de preveure una sèrie d’accions o activitats relacionades amb el text i el seu contingut que canalitzin el procés i l’esforç que fa l’aprenent. Així és essencial per a l’eficàcia en la comprensió, dedicar un temps a activar l’atenció i motivació del qui llegeix envers la lectura que ens disposem a fer. Establim en primer lloc l'objectiu de la lectura, és a dir per a què la fem i què haurà de fer l’aprenent amb aquest text.

A continuació, com veurem en l’exemple, proposar preguntes o altres activitats per:

 • Activar els coneixements relacionats amb el text.
 • Contextualitzar el text.
 • Comentar els conceptes fonamentals per la comprensió i que no es poden deduir del text.
 • Mirar els subtítols, imatges, estructura … i fer prediccions o hipòtesis sobre les característiques del text.

Tammateix, durant la lectura, plantejarem activitats destinades a regular el procés com per exemple:

 • Comprovar què es va entenen el text
 • Deduir el vocabulari desconegut
 • Reconèixer la idea principal de cada paràgraf
  • El subratllat
  • Les paraules clau
 • Esquematitzar: representació gràfica de las idees principals
 • Resumir
 • Mapes conceptuals

Finalment, un cop acabada la lectura verificarem la comprensió a través de la tasca proposada prèviament (resum, esquemes…) i també dedicarem un temps a reflexionar sobre les aportacions personals i col·lectives del text per al coneixement i la formació personal, en el sentit de: Què aporta la lectura al tema que estem treballant?

 • Quines noves preguntes es plantegen?
 • Tasques especifiques segons l’activitat, etc…

Com ja s’ha dit en la introducció del mòdul, cercar textos de temàtiques i presentacions atractives i adequats al nivell de l’alumnat, és un element clau per a l’èxit en la comprensió i en la millora progressiva de la competència lectora, per això us presentem algunes propostes que us poden servir de model per seleccionar lectures i dissenyar activitats relacionades amb els continguts que impartiu a l’aula.

Proposta de procediment lector

A continuació us proposem una lectura dirigida a una classe d'ESO: La desforestació. L'objectiu serà analitzar i valorar una activitat de lectura i també identificar el procés a seguir per a la seva comprensió.

Cal tenir en compte els diferents moments de la lectura, tant pel que fa al docent com a l'alumne.

A partir de la presentació de la lectura analitzeu l'activitat tenint en compte els diferents participants i moments de l'activitat.

Moments Docent Alumnat
Abans de llegir
Mentre es llegeix
Després de llegir

Text: La desforestació

La desforestació és el procés de desaparició dels boscos i masses forestals, fonamentalment causada per l'activitat humana. Està directament causada per l'acció de l'home sobre la natura, principalment com a conseqüència de les tales realitzades per la indústria fustera, així com per a l'obtenció de sòl per a cultius agrícoles.
En els països més desenvolupats es produeixen altres agressions, com la pluja àcida, que comprometen la supervivència dels boscos, situació que es vol controlar mitjançant la exigència de requisits de qualitat pels combustibles, com la limitació del contingut de sofre.
En els països menys desenvolupats les masses boscoses es redueixen any rere any, mentre que en els països industrialitzats s'estan recuperant gràcies a les pressions socials, reconvertint-se els boscos en atractius turístics i llocs d'esbarjo.
Mentre que la tala d'arbres de la selva tropical atreu cada vegada més l'atenció, els boscos secs tropicals s'estan perdent en una taxa substancialment major, sobretot com a resultat de les tècniques emprades de tala i crema per a ser reemplaçades per cultius. La pèrdua de la biodiversitat es correlaciona generalment amb la tala d'arbres.

Conseqüències de la desforestació:
Una de les conseqüències importants de la desforestació, fonamentalment provocada per la creació de nous espais agrícoles, és que moltes vegades es realitzen en llocs que són fonamentals pel desenvolupament d'algunes espècies en perill d'extinció, o úniques d'aquest lloc i, moltes vegades, els mateixos boscos on es tala són una important font hídrica.
Una altra conseqüència de la desforestació és la desaparició d'embornals de diòxid de carboni reduint-se la capacitat del medi d'absorbir les enormes quantitats d'aquest gas que ocasiona l'efecte hivernacle, i accentuant el problema de l'escalfament global.
Com a mitjà de contenció, diversos organismes internacionals proposen la reforestació, mesura parcialment acceptada pels moviments ecologistes, en entendre aquests que en la repoblació s'ha de considerar no únicament la eliminació del diòxid de carboni sinó, a més a més, la biodiversitat de la zona a repoblar.
Al produir la tala o crema desapareix l'efecte esponja que produeixen els mateixos, els rius van alternant els seus règims i això perjudica a l'home que els utilitza pel reg, energia i abastament d'aigua potable a les ciutats, afavoreix el rentat dels sòls durant les precipitacions, els sediments que arrossega van a parar als rius i escurcen la vida de les obres; per exemple, quan es dipositen al embassaments hidroelèctrics. A més a més, reomplen els pantans i els rius, fet que afavoreix el seu desbordament ocasionant greus inundacions.
Es modifica el clima del lloc; a la resta de la selva o bosc li queda menys capacitat per a retenir la humitat, fet que provoca un clima menys humit que perjudica els cultius pels quals foren talats els arbres.
(FONT: http://ca.wikipedia.org/wiki/Desforestaci%C3%B3

Treball previ a la lectura


Contextualització
El text ens proporciona informació sobre què és i per què es produeix la desforestació, així com les seves conseqüències i les possibilitats de reinvertir el procés.

Els objectius de la lectura són:
Llegir el text per processar la informació, fent un esquema i un resum.
Respondre unes preguntes.

Coneixements inicials:
Què saps d’aquest tema? per què ens interessa aquesta informació? Amb quins altres temes el podem relacionar? Has vist alguna pel·lícula o has llegit algun llibre que tracti el tema?

Primeres hipòtesis:
Fixa’t en el títol, en les frases que estan en negreta, les il·lustracions, la procedència del text… Quina informació et proporcionen?
De què tracta aquest text? Quin és el tema?

Mentre es llegeix el text


Llegeix en silenci cadascun dels paràgrafs, assenyala les paraules que desconeguis, subratlla allò que consideris essencial.
De què tracta el paràgraf? Quin és l’assumpte principal? Podries resumir-lo amb un títol que reflectís bé el contingut? Escriu-lo al marge. Quina és la idea principal del text?
En relació a les paraules que desconeguis, mira si pots deduir el seu significat del context.
Quina organització té el text? Pots identificar una introducció, un desenvolupament i una conclusió? Pots fer-ne un esquema.
Fes un mapa conceptual o un resum.

Després de llegir el text


Quina pregunta li faries a un company/a per comprovar que ha comprés el text?
Quin procés hem seguit per llegir comprensivament aquest text? Quines orientacions donaries a un company/a que hagués de fer la mateixa tasca?

Podem incrementar la motivació de l'alumnat si enriquim el text amb fotografies, videos… o bé utilitzem aquests tipus de documents abans de la pròpia lectura.En aquest sentit, són una font molt àmplia de recursos el cercador de google a l'XTEC cercador google xtec, el cercador Merlí (directori de recursos educatius en línia)http://aplitic.xtec.cat/merli/ServletCerca i el cercador del servei 3alacarta de Televisió de Catalunya http://www.tv3.cat/seccio/3alacarta/.

Activitat

A partir del model, pots preparar una lectura relacionada amb un tema que estiguis treballant a l’aula. En matèries com l’educació física o les matemàtiques, on no és habitual llegir textos a l’aula, pots utilitzar la lectura com una activitat d'introducció o motivació a un tema, per exemple la biografia d’un matemàtic, esportista…
Per programar i registrar els resultats de l’activitat et pot ser útil la graella que hem inclòs abans del text “La desforestació”.

Després d’aplicar aquesta forma de treballar la lectura, reflexionem sobre aquestes dues qüestions com a forma de reflexió conjunta:

 • Quins aspectes destacaríeu d'aquesta forma de treballar la lectura?
 • Quines altres activitats podríem plantejar per treballar la comprensió del text?