Activitat 1. Disseny d’un brick

En aquesta activitat d’exemple realitzareu un brick amb Codeblocks, seguint les següents indicacions:

1. Inserteu un cub de 70 x 20 x 20 mm. Aquest cilindre serà la base brick.


2. Moveu la base per tal que la cantonada inferior - esquerra coincideixi amb les coordenades (0, 0, 0).


3. Posicioneu un cilindre de radi 2,5 mm i alçada 5 mm.


4. Desplaceu el cilindre a la posició (10, 15, 20).


5. Situeu un altre cilindre a la posició (10, 5, 20).


6. Optimitzeu el codi i feu servir el bucle count with - do per tal d'utilitzar un únic bloc de cilindre.


7. Afegiu un altre bucle count with - do i afegiu més parelles de cilindres a la posició y: 20, 30, 40, 50 i 60.