Protecció de dades

Font de la imatge: https://pixabay.com/es/vectors/bot%C3%B3n-candado-de-seguridad-bloqueo-41707/En el món educatiu, els centres i el professorat tenen un paper fonamental per promoure un ús responsable dels mitjans digitals i per desenvolupar pràctiques saludables que ajudin als alumnes a gaudir lliurement dels avantatges de la tecnologia i dels recursos en xarxa. També les famílies (i des de l'àmbit domèstic) han de tenir coneixement d'aquesta responsabilitat.

Entre els múltiples temes que tenen a veure amb la seguretat a Internet, té una importància cabdal el de la protecció de dades en general i, més concretament en l’àmbit educatiu, la protecció de dades dels menors d’edat.

S'entén per dades de caràcter personal qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identificables (informació numèrica, alfanumèrica, imatges i veu). Els centres i serveis educatius NO són els propietaris d’aquesta informació. Els propietaris són els titulars de les dades.


Què és la protecció de dades de caràcter personal?

La protecció de dades està jurídicament considerada com un dret fonamental autònom i independent del dret a la intimitat personal i familiar, directament vinculat amb la dignitat de la persona, la llibertat personal i el lliure desenvolupament de la personalitat. Té per objecte protegir les persones i garantir el control de l’individu sobre el conjunt d’informacions que fan referència a la seva vida i el ple exercici dels seus drets davant les vulneracions que puguin procedir de la recollida, tractament i emmagatzematge de les seves dades personals.

Arran d’aquest dret fonamental, l’ordenament jurídic espanyol i europeu reconeix a les persones un seguit de facultats relacionades amb les seves dades personals, facultats que han de ser respectades per qualsevol entitat pública o privada que tracti les dades, tot imposant una sèrie d’obligacions formals i substantives que cal complir.

Les persones han de poder saber i tenir control sobre qui utilitza les seves dades de caràcter personal, per a quina finalitat i a qui es faciliten aquestes dades, entre altres circumstàncies.

Teniu en aquest document en format PDF més informació sobre què és la protecció de dades de caràcter personal i orientacions sobre el tractament de dades en l'àmbit educatiu. Com a docent, és essencial fer una lectura d'aquest document.

L'enllaç a la pàgina de la XTEC on es troba aquest document és: Documents > Internet Segura > Tecnologia de la informació > Recursos

Teniu la informació del Departament d'Educació sobre les recomanacions per als centres i serveis educatius al Portal de centres (cal identificar-se) sobre el tractament de dades de caràcter personal en l'àmbit educatiu Enllaç

També heu de consultar cada inici de curs:

Documents per a l'organització i la gestió dels centres amb les instruccions del Departament d'Educació sobre protecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual, Internet i correu electrònic per al curs 2019-2020 https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Proteccio_dades.pdf

Models d'autorització sobre Ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de materials
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/documents/us-imatges/

Punts bàsics de la Llei orgànica de protecció de dades

 • Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades amb les finalitats per a les quals s’han obtingut, han de ser emmagatzemades de manera que permetin l’accés a la persona propietària i han de ser cancel·lades quan deixin de ser necessàries.
 • El tractament de les dades de caràcter personal requereix el consentiment de la persona afectada.
 • Són dades especialment protegides les relatives a:
  • Ideologia, religió o creença
  • Origen racial, salut i vida sexual
  • Infraccions penals o administratives
 • L’interessat/da (persona que és propietària de les dades) té dret a sol·licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal i de l’origen de les dades, a rectificar-les, a cancel·lar-les i a oposar-se a la seva publicació (Drets ARCO)
 • Es poden crear fitxers que continguin dades de caràcter personal quan sigui necessari sempre que es respecti la protecció de les mateixes.

Al llarg del curs 2018-2019 es va publicar la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-C.pdf. Amb aquesta llei orgànica imposa a l’administració educativa i en particular als centres educatius l’obligació de garantir que s’apliquen les mesures organitzatives i tècniques adequades.

En l'article 83 i el 92, es descriu el següent:

Article 83. Dret a l’educació digital.

1. El sistema educatiu ha de garantir la plena inserció de l’alumnat en la societat digital i l’aprenentatge d’un ús dels mitjans digitals que sigui segur i respectuós amb la dignitat humana, els valors constitucionals, els drets fonamentals i, particularment, amb el respecte i la garantia de la intimitat personal i familiar i la protecció de dades personals. Les actuacions dutes a terme en aquest àmbit han de tenir caràcter inclusiu, en particular pel que fa a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Les administracions educatives han d’incloure en el disseny del bloc d’assignatures de lliure configuració la competència digital a què es refereix l’apartat anterior, així com els elements relacionats amb les situacions de risc derivades de la utilització inadequada de les TIC, amb una atenció especial a les situacions de violència a la xarxa.

2. El professorat ha de rebre les competències digitals i la formació necessària per a l’ensenyament i la transmissió dels valors i els drets referits a l’apartat anterior.


Article 92. Protecció de dades dels menors a Internet.

Els centres educatius i qualsevol persona física o jurídica que dugui a terme activitats en què participin menors d’edat han de garantir la protecció de l’interès superior del menor i els seus drets fonamentals, especialment el dret a la protecció de dades personals, en la publicació o difusió de les seves dades personals a través de serveis de la societat de la informació.

Quan aquesta publicació o difusió s’hagi de produir a través de serveis de xarxes socials o serveis equivalents han de tenir el consentiment del menor o els seus representants legals, de conformitat amb el que prescriu l’article 7 d’aquesta Llei orgànica.

A la mateixa Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en l'article 7 s'especifica:

El tractament de les dades personals d’un menor d’edat únicament es pot fonamentar en el seu consentiment quan sigui més gran de catorze anys.

Transparència i accés a la informació pública

Els centres educatius han de publicar al seu web els documents vigents i informació que s'indiquen a continuació:

 • El projecte educatiu del centre (PEC), que inclou el projecte lingüístic (PL)
 • Les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC) i la carta de compromís educatiu

Tal com s'indica en el document sobre transparència de l'organització i la gestió dels centres, les NOFC han d'incloure la identificació dels components de l'equip directiu i l'especificació del perfil i trajectòria professionals. El model corresponent es pot trobar al Catàleg de models del personal del Portal de centres.

Per garantir la compatibilitat de la transparència amb la protecció de dades dels membres de l'equip directiu, la informació del model no ha d'incloure cap dada sensible.

A diferència de les consultes ordinàries sobre el funcionament del centre educatiu, les sol·licituds d'informació pública es fan per escrit i es presenten de forma presencial.