La propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual és un tipus de propietat que pertany a l'autor pel sol fet de la creació original d'una obra literària, artística o científica (art. 1 LPI), i que li confereix drets de caràcter personal i patrimonial, consistents en la plena disposició i el dret exclusiu a l'explotació de l'obra, sense més limitacions que les establertes a la llei. Això implica que l'obra no pot ser utilitzada o usada sense la prèvia autorització, onerosa o gratuïta, de l'autor. L'autor no té necessitat de fer cap tràmit administratiu per fruir de la propietat intel·lectual de la seva obra.

Un dels aspectes lligats a la propietat intel·lectual són els drets d'autoria.

Els drets d'autoria són un conjunt de normes i principis que regulen els drets d'autors/es pel simple fet d'haver creat una obra, hagi estat publicada o no (és a dir, sigui inèdita). Això significa que des del moment en què una persona (l'autor/a) crea la seva obra (construeix un text, fa una fotografia, etc.) posseeix una sèrie de drets sobre la mateixa. La propietat intel·lectual correspon a l'autor/a de l'obra pel sol fet de la seva creació i des del mateix moment de la creació, sense haver de fer cap tràmit addicional.

Aquests drets inclouen els anomenats drets morals i els drets patrimonials.

 • Els drets morals inclouen aspectes com el reconeixement de la condició d'autor/a de l'obra o el reconeixement del nom de l'artista sobre les seves interpretacions o execucions, per exemple d'una peça musical. I també, el dret d'exigir el respecte a la integritat de l'obra i a la no alteració de la mateixa.
 • Els drets patrimonials són aquells susceptibles de tenir un valor econòmic i solen estar associats al concepte anglosaxó de copyright o dret de còpia: el conegut Copyright, representat mitjançant el símbol ©, ha quedat associat a la idea que "tots els drets estan reservats". Si no s'especifica el contrari, qualsevol obra té tots els drets reservats des del moment de la seva creació, hi hagi o no escrit el símbol ©.

Trobareu tota la informació a la pàgina web de la XTEC Propietat intel·lectual i drets d'autoria http://xtec.gencat.cat/ca/centres/propintel_dretauto/

Ús d'obres en l'àmbit educatiu

Existeixen uns supòsits limitats, previstos als articles 31 a 40 bis de la Llei de Propietat Intel·lectual, per als quals no és necessari sol·licitar una autorització per fer-ne ús d'una obra. En essència, es permet l'ús educatiu d'elements amb drets d'autoria (fragments de text, vídeo o gravacions, així com fragments d'imatges, per exemple) sense sol·licitar autorització sempre que:

 • Siguin necessaris per a il·lustrar una activitat educativa.
 • Aquesta activitat educativa es faci a les aules, enteses com a espai educatiu.
 • Es tracti d’obres ja divulgades.
 • No es tracti de fragments de llibres de text.
 • Se’n citi, llevat dels casos que sigui impossible, el nom de l’autor/a i la font d’on s’ha extret l’element.

És important repassar l'Article 32. Cites i ressenyes i il·lustració amb finalitats educatives o de recerca científica del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria.

Llicències obertes

En molts casos resulta difícil per al professorat accedir a recursos que es puguin utilitzar en la seva activitat diària. Així mateix pot resultar complex entendre quina és la millor forma de compartir un determinat treball amb altres persones i, alhora, reservar alguns dels drets propis.

Presentem aquí algunes llicències que podeu considerar a l'hora de cercar i reutilitzar recursos.

Domini públic


Per domini públic s'entén la situació en què queden les obres literàries, artístiques o científiques quan venç el termini de protecció dels drets econòmics o d’explotació (drets patrimonials).

La regla general és que la durada dels drets d’explotació supera la vida de l’autor i es manté fins a 70 anys després de la seva mort. Passat aquest període, l’obra passa a ser de domini públic.

El domini públic implica que les obres poden ser explotades sempre que es respectin els drets morals d'autoria.

Creative Commons

Mitjançant una llicència Creative Commons, l'autor/a exerceix el dret que la llei li confereix en exclusiva per decidir certes condicions d'ús i distribució de la seva obra. L'autor/a pot donar llibertat per tal que la seva obra sigui reproduïda sempre que es reconegui l'autoria i establint, o no, restriccions sobre l'ús comercial i la possibilitat de fer obres derivades.

Hi ha diverses llicències Creative Commons que inclouen algun dels següents condicionants:

Reconeixement (Attribution): En qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la llicència caldrà reconèixer l’autoria.
No Comercial (Non commercial): L’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials.
Sense Obres Derivades (No Derivate Works): L’autorització per explotar l’obra no inclou la transformació per crear una obra derivada.
Compartir Igual (Share alike): L’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència en ser divulgades.

Les llicències Creative Commons no són alternatives als drets d'autoria, ans al contrari: es basen en la legislació sobre propietat intel·lectual i drets d'autoria i l'únic que fan és alliberar certs drets que posseeix l'autor/a d'una obra de manera que altres persones en puguin fer certs usos sense haver de sol·licitar permís explícit.

Les llicències a les plataformes del Departament d'Educació

JClic

Totes les activitats publicades a la Biblioteca d'activitats JClic https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=ca estan sota la llicència de Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original. Això no treu que la persona que té els drets la pugui utilitzar amb finalitats comercials, només s'aplica la restricció a la resta de persones.

Exemple: https://clic.xtec.cat/repo/index.html?lang=ca&prj=eviariaca

Alexandria

Els materials educatius carregats al repositori Alexandria, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'usuari que els ha pujat al repositori o de les terceres persones que hagin autoritzat l'ús dels continguts, l'autoria dels quals s'ha de fer constar a les pàgines corresponents.

Atesa la finalitat educativa del repositori, tots els materials estan sotmesos de forma genèrica a una llicència de Creative Commons Reconeixement-No Comercial-Compartir (by-nc-sa), que implica que les persones que facin ús dels materials són lliures de:

 • copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra
 • fer-ne obres derivades

sempre i quan compleixin amb les condicions següents:

 • Reconeixement. S'han de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador.
 • No comercial. No es pot utilitzar l'obra per a finalitats comercials.
 • Compartir igual. Si s'altera o es transforma l'obra, o se'n generen obres derivades, només es pot distribuir l'obra generada amb una llicència idèntica a aquesta.

Exemple: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=2629

La política de govern obert persegueix una comunicació transparent entre l’Administració i la ciutadania. Al Portal de dades obertes hi trobareu publicades les dades de caràcter públic de la Generalitat amb l’objectiu de fomentar-ne l’ús i la reutilització.