Identitat digital

És el rastre que cada usuari d'Internet deixa a la xarxa com a conseqüència de la comunicació i la interrelació amb altres usuaris o amb la generació de continguts. Tots en tenim, d'identitat digital.

També podem definir la identitat digital com allò que som per a altri a la Xarxa. Dit d'una altra manera, la identitat digital és el conjunt de característiques que ens identifiquen dins de la xarxa.

Al document de Competències Bàsiques de l'àmbit digital es defineix la identitat digital com: Conjunt de dades a l’entorn d’una persona o comunitat generades a partir de la seva presència a Internet (perfils que gestiona el mateix usuari, participació en espais diversos i difusió que en poden fer tercers). La identitat digital està relacionada amb temes de visibilitat, de reputació i de gestió de la privacitat de dades.

Dels molts serveis que existeixen a la xarxa, no tots tenen el mateix impacte sobre la nostra identitat digital. Cal conèixer com són les aplicacions d'Internet per tenir en compte el què podem fer en els diferents serveis, si volem gestionar de forma correcta la nostra identitat. Per fer-nos una idea, i basat en un gràfic d'Antonio Omatos (https://sites.google.com/site/tallerid11/identidad-digital), s'ha de tenir en compte:

La importància de la identitat digital és innegable però en el cas de professionals de l'educació és imprescindible. A la pàgina dels Mossos d'Esquadra es troben unes orientacions i recomanacions molt adients que recolzen la tasca educativa: http://mossos.gencat.cat/ca/temes/joves/.


Actuacions amb els alumnes

Per treballar a l'aula, podeu consultar el documents de Competències Bàsiques, on es posa de manifest la importància de treballar el concepte d'identitat digital entre els alumnes:

Les actuacions que fa un usuari a Internet van configurant la seva identitat digital. Cada vegada que un alumne o una alumna tria un avatar, es relaciona a les xarxes socials, penja imatges pròpies o alienes, confecciona el seu portafolis, intervé en fòrums o comenta articles està configurant la seva identitat digital, la informació que altres usuaris tindran d’ell o d’ella. Els alumnes han de conèixer que la informació derivada de la identitat digital pot perdurar a la xarxa durant molt de temps i que pot anar en detriment de la seva imatge pública. Per tant, sempre han de tenir cura de tot allò que mostren a Internet i de com ho mostren. (Competències bàsiques de l'àmbit digital a l'educació primària).

Educació primària

A primària, la dimensió hàbits, civisme i identitat digital està integrada per dues competències:

  • Competència 9. Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia.
  • Competència 10. Actuar de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC, considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital.

Document de primària: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/ambit-digital/

A l'apartat de la XTEC d'Internet Segura, teniu enllaços a unitats didàctiques, proposades per als diferents cicles de primària: http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/unitatsdidactiques/primaria/

També al portal edu365 http://www.edu365.cat/internetsegura/index.html, trobareu activitats per fer amb l'alumnat. Només cal que trieu les activitats que tenen la icona

Educació secundària

I a l'educació secundària, l'alumnat ha d'assolir les competències de la dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital:

  • Competència 9. Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual.
  • Competència 10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC vinculats a l’ergonomia per a la prevenció de riscos.
  • Competència 11. Actuar de forma crítica i responsable en l’ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital.

Document de secundària: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/ambit-digital/

Al portal de la XTEC, a l'igual que per a primària, es troben unitats didàctiques que ajuden en la sensibilització i el coneixement de la identitat a la xarxa: http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/internet_segura/unitatsdidactiques/secundaria/

També al portal edu365 http://www.edu365.cat/internetsegura/index.html, trobareu activitats per fer amb l'alumnat. Només cal que trieu les activitats que tenen la icona

També, per ajudar a entendre els riscos de la identitat digital als joves, des de diferents institucions i empreses han publicat vídeos des d'una perspectiva molt juvenil:

O aquest:

A més, a la pàgina web del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) trobareu l'eduCAC, programa d'educació en comunicació que neix amb l’objectiu prioritari de promoure l’educació mediàtica en àmbits educatius formals i informals. En aquest web hi ha més materials didàctics, continguts i propostes per a les famílies… https://www.educac.cat/que-educac

A Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Protecció de dades personals, s'especifica el següent en el punt 12:

Cal transmetre als alumnes els principis i els valors relatius a la privacitat d'un mateix i de la resta de persones. Els alumnes han de saber que no poden fer fotos ni vídeos a d'altres alumnes o persones sense el seu consentiment ni, per tant, tampoc fer-ne difusió a les xarxes socials o a Internet.