Per a la consulta i gestió dels intents del qüestionari feu: Bloc Administració | Administració del qüestionari | Resultats

En l'apartat de "Qualificacions" podeu tornar a qualificar i suprimir intents: