Paràmetres d'Opcions de revisió

Tant les preguntes com el qüestionari que les contingui disposen de sistemes de retroacció. Alguns es generen automàticament pel Moodle i per tant la persona editora del qüestionari només haurà de decidir si les fa visibles a l'alumnat i el moment que considera adient. Aquests tipus de retroaccions són: Puntuació, Si correcte i Resposta correcta.

Altres retroaccions es generen per la persona editora de la pregunta, com en el cas de: Retroacció general i Retroacció específica (o combinada).

Per últim, hi ha la retroacció global que es genera des de l'edició de paràmetres del qüestionari.

Sota la imatge hi ha informació més completa.

Retroaccions generades automàticament pel sistema:

Indica si l'estudiant pot revisar l'intent o no, entenent com a intent el qüestionari complet o la pregunta segons el que s'hagi definit al bloc Comportament de la pregunta.

Fa aparèixer una de les expressions: Correcte / Parcialment correcte / Incorrecte, atenent a l'encert en les respostes aplicat el criteri següent: Amb el 100% encertat mostra Correcte, amb el 0% encertat mostra Incorrecte i la resta de valors mostra Parcialment correcte. També mostra un ressaltat de color o una icona que indica l'encert o error de les respostes.

Si aquest element es troba marcat, l'alumne/a veurà la puntuació numèrica de cada pregunta i la màxima possible. En cas que s'hagi configurat el mode Retroacció diferida amb PBC o Retroacció immediata amb PBC, la puntuació que mostra s'adapta al grau de certesa triat per l'alumne.

Mostra la resposta correcta, ja sigui de text, d'imatges, calculada,…

Aquesta opció pot resultar útil per a un qüestionari amb intenció formativa que s'hagi definit com a Interactiu amb múltiples intents ja que tot i que l'alumne/a veurà la resposta correcta no podrà rectificar la pregunta fins que no faci un nou intent.

Si seleccionem el Mode adaptatiu i activem la resposta correcta l'alumne veurà la resposta correcta i podrà modificar la seva resposta immediatament sense enviar el qüestionari.

Retroaccions creades per la persona que edita la pregunta:

Es tracta d'una retroacció vinculada a cada pregunta i es pot mostrar a l'alumnat quan comprovi la pregunta o després de lliurar el qüestionari. A diferència de la retroacció específica (o combinada), que depèn del tipus de pregunta i de la resposta que l'alumnat doni, es mostra el mateix text de retroacció general a tot l'alumnat.

Es pot utilitzar la retroacció general per donar a l'alumnat una resposta complementària, més completa, amb un enllaç amb més informació,… de manera que faciliti una millor comprensió dels continguts.

Es crea a la zona corresponent de cada pregunta i pot ser diferent en funció de l'encert en les respostes.

Es poden mostrar retroaccions com aquestes:

  • Has encertat el 100% de les opcions, pots continuar amb l'activitat X
  • Has encertat menys del 60 % de les opcions, convé que segueixis amb l'activitat Y

Retroacció creada per la persona que edita el qüestionari:

Es tracta d'una retroacció que es pot generar en crear el qüestionari o posteriorment des d'Edita paràmetres. Es pot mostrar quan l'alumne fa l'enviament i igual que les retroaccions generals de cada pregunta té vinculació amb el resultat, podent definir retroaccions diferents segons la qualificació obtinguda.

La diferència entre la retroacció combinada i la global és que la primera té en compte el resultat de la pregunta i l'altre el del qüestionari. Les dues, però, poden ser diferents atenent al % d'encert de la pregunta o del qüestionari.

Determinació del moment en que es mostrarà la retroacció a l'alumnat:

Només resulta útil si hem definit el comportament del qüestionari com a Interactiu amb múltiples intents, Mode adaptatiu o Mode adaptatiu (sense penalització).

En el primer cas l'alumne podrà comprovar cada pregunta i veurà les retroaccions però no podrà rectificar la pregunta fins que no torni a iniciar el qüestionari.

En el segon i tercer cas l'alumne podrà comprovar cada pregunta per veure les retroaccions i a més podrà rectificar-la sense necessitat de tornar a iniciar el qüestionari.

Els elements que marquem en aquest dos apartats es mostraran com a retroacció quan l'alumne faci clic a Envia i acaba el qüestionari. La diferència entre Immediatament després i Més tard és que en el primer cas les retroaccions es mostraran durant els dos minuts següents a l'enviament del qüestionari i en el segon cas es començaran a mostrar després de dos minuts de l'enviament. Combinant les dues opcions es mostraran les retroaccions des de l'enviament del qüestionari i fins que aquest es tanqui (sempre que s'hi hagi definit una data de tancament).

Les retroaccions es mostraran després que hagi passat la data de tancament del qüestionari. Si el qüestionari no té data de tancament, no s'arribarà mai a aquest punt.