Usuaris i grups

La Intraweb és una intranet, i com a tal, permet publicar continguts públics o privats. Per accedir a la part privada, és necessari disposar d'un usuari/ària.

L'administrador/a pot afegir un usuari/ària nou a Administració | Usuaris | Usuaris, opció Crea un usuari/ària. Una vegada creat, el pot afegir a un o més grups. Depenent dels grups als que pertanyi, un usuari/ària podrà accedir i crear uns continguts o d'altres. Els grups més habituals i les seves capacitats per defecte són:

 1. Administradors: poden crear, modificar i esborrar pàgines i notícies pròpies i alienes. Pot definir l'estructura de la web, activar i desactivar blocs i mòduls, afegir nous usuaris, crear permisos especials, etc. Tenen accés a totes les pàgines, notícies i notes del tauler independentment de la categoria.
 2. Editors: No poden tocar l'estructura de la Intraweb (no poden activar ni desactivar blocs i mòduls) però poden crear, modificar i esborrar pàgines i notícies pròpies i alienes.
 3. Professorat: poden crear notícies però aquestes notícies es queden pendents d'aprovació per un Editor/a o Administrador/a. Tenen accés a les notícies i notes del tauler del grup Professorat.
 4. Alumnat: Tenen accés a les notícies i notes del tauler del grup Alumnat.
 5. Famílies: Tenen accés a les notícies i notes del tauler del grup Famílies.
 6. Usuaris: aquest grup és comú a tots els usuaris que s'han autenticat. Tenen accés a les notícies i notes del grup Usuaris.

Per gestionar els grups (afegir, modificar i esborrar) i afegir usuaris a un grup determinat cal anar a Administració | Sistema | Grups o a Administració | Usuaris | Usuaris-Grups que permet associar usuaris i grups per lots.

Per modificar els permisos per defecte d'aquests grups podeu consultar l'apartat de permisos.

Importació d'usuaris des d'un fitxer

Per importar usuaris des d'un fitxer, aneu a Administració | Usuaris | Usuaris. Feu clic a la fletxa que apareix al costat de l'enllaç Crea un usuari/ària nou:

El fitxer ha de ser en format CSV (un fitxer de text amb els camps separats per comes).

La primera fila del fitxer ha de contenir els noms dels camps:

  uname,pass,email,activated,sendmail,groups
 • uname: nom d'usuari/ària
 • pass: contrasenya
 • email: correu electrònic
 • sendmail(opcional): envia la contrasenya per correu en el moment de la importació. Valor per defecte: 1 (s'envia)
 • activated(opcional): actiu. Valor per defecte: 1
 • groups(opcional): l'identificador del grup o grups als que pertany l'usuari. Si l'usuari pertany a més d'un grup heu de separar els grups amb "|". Podeu trobar els identificadors dels grups a Administració | Sistema | Gestor de grups → Llista de grups. Valor per defecte: 1 (Usuaris). Exemple: 1|4 (aquest usuari pertany al grup genèric Usuaris i al grup Professorat).

Les següents línies han de contenir la informació de cada usuari/ària, un per línia. Per exemple:

  albert,12secure09,albert@example.org,1,1,2
  george,lesssecure,george@example.org,1,0,1|4
  robert,hispassword,robert@example.org,,,

Fixeu-vos que els últims tres paràmetres són opcionals. Si no poseu res (com a l'usuari de proves robert), s'agafen els valors per defecte.