Recursos d'avaluació

És important fer partícips als alumnes de l’avaluació del seu progrés i involucrar-los en la planificació dels objectius d’aprenentatge. Hi ha diversos recursos que poden fomentar la participació de l’alumnat en l’avaluació dels aprenentatges.

Entorns personals d'aprenentatge

L’entorn personal d’aprenentatge es pot definir com el conjunt d'eines, serveis, relacions, connexions i interaccions que es fan servir habitualment, que afavoreixen el propi aprenentatge (informal) en el dia a dia i que fan que aquest aprenentatge es converteixi en coneixement. Amb Internet, i especialment amb la Web 2.0, aquest entorn s’ha enriquit i diversificat: l’entorn personal d'aprenentatge inclou aquests elements tecnològics, tot i que emfasitza de manera específica com s’utilitzen per aprendre.

Els entorns personals d'aprenentatge ofereixen a l'alumne l'opció de decidir amb quines eines, recursos i fonts documentals aprendrà.

Entorn personal d'aprenentatge

Diari d'aprenentatge i portafolis digitals

En el diari d'aprenentatge, l'alumne posa per escrit allò què ha après, quins dubtes se li han plantejat, quines propostes de millora fa, mostres del seu treball, etc. Tenir totes aquestes reflexions per escrit permeten recuperar-les més endavant i comprovar quina és la trajectòria que s'ha seguit.

L’anàlisi del diari permet al professorat identificar si s'ha reconegut l’objectiu del treball realitzat i quins són els obstacles a superar. Moltes vegades serà més important regular aquestes percepcions que no pas els resultats de l’activitat en sí.

Identificar els obstacles i els errors i trobar camins per superar-los requereix temps per a l’autoreflexió. Aquest temps és necessari perquè realment hi hagi aprenentatge.

Portafolis digital a la XTEC

Microtallers TAC: e-Portfolios

Rúbriques

Les rúbriques ens ajuden a clarificar quins són els objectius que volem que l'alumne assoleixi i com se l'avaluarà en funció de la seva actuació.


Eina que té diversos models de rúbrica. Facilita la creació i personalització de les rúbriques.

Més informació

Teachnology és similar a Rubistar. La web està en anglés.

Més informació