Fem un tastet de la placa Arduino

L'objectiu d'aquesta activitat és descobrir la placa Arduino UNO i realitzar una senzilla activitat de programació, en aquest cas, encendre i apagar un LED de manera alternativa, cada dos segons.

L'activitat constarà de dues parts ben diferenciades. En la primera part connectarem el díode LED a la placa Arduino. En la segona part, realitzarem la programació per què el LED s'encengui i apagui alternativament.

Primera part. Connexió del LED

1. Connecteu el LED i la resistència de 220 Ohms (vermell vermell marró) o similar, com podeu veure a les figures, per provar el funcionament del circuit.

L'ànode del díode Led es connecta a la resistència i el càtode al negatiu (GND. Podeu trobar informació sobre el Led a https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode)

2. Alimentem el circuit a través dels terminals 5V i GND de la placa Arduino i aquesta connectada a l'ordinador a través del port USB.

Si el LED s'encen significa que el circuit és correcte. Un error típic és intercanviar els terminals del díode

3. En la següent figura podeu veure que el terminar més llarg del díode correspon a l'ànode.

4. Una vegada heu comprovat que el circuit funciona correctament, canvieu la connexió del cable que va a l'alimentació de 5 V , per la del pin de sortida 7, tal com mostra la següent figura.

Ara ja podeu realitzar el programa per controlar el LED

Segona Part. Programació de la placa per controlar el LED

1. Obriu l'entorn de programació Arduino IDE

2. Copieu el següent codi per controlar el díode LED

/*** Global variables and function definition ***/
const int LED = 7;

void setup() {
// put your setup code here, to run once:

pinMode(LED, OUTPUT);

}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:

digitalWrite(LED, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(LED, LOW);
delay(2000);

}

3. En el menú Eines heu d'indicar el port on teniu la placa connectada i el tipus de placa. En aquest cas: Arduino/Genuino Uno

4. Ja podeu verificar i pujar el programa a la placa per comprovar el seu funcionament.

5. Podeu veure el resultat en les següents imatges i vídeo.