Presentació

Millorar les condicions de treball, la seguretat i la salut laboral dels integrants d'una organització promou el desenvolupament del treball d'una forma satisfactòria, i el resultat incideix directament en la millora de la qualitat de l’ensenyament.

Si la qualitat és una de les principals exigències del sistema educatiu, sembla evident que la millora de les condicions de treball és un dels camins per aconseguir aquest objectiu i, per tant, és convenient conèixer la legislació vigent al voltant de la prevenció dels riscos laborals que afecten el col·lectiu docent.

En aquests moments, hem de fer l'esforç de passar d'una prevenció a una promoció dels hàbits saludables personals i professionals, juntament amb un treball conjunt d'adequació de l'entorn per convertir-lo en un espai de seguretat per a tota la comunitat educativa.

Amb la nostra formació, participació i el nostre compromís podem fer visible allò que fins ara és invisible: convertir la salut laboral en un tema col·lectiu i transformar la percepció en acció.

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

 1. Conèixer els conceptes bàsics de les diferents especialitats preventives, així com la normativa reguladora vigent.
 2. Identificar els riscos més propis del sector docent.
 3. Conèixer les eines bàsiques de gestió i prevenció i la seva aplicació.
 4. Reconèixer el valor i la importància de l’actuació individual i col·lectiva en la prevenció de riscos laborals.

Continguts

 • Marc teòric i legal de la salut laboral
 • Pla de prevenció: planificació, execució, avaluació. Estructura documental
 • Gestió d'accidents laborals, malalties professionals, vigilància de la salut i coordinació d'activitats empresarials
 • Qualitat educativa i salut laboral. Aspectes psicosocials
 • Primers auxilis per als centres docents
 • Funcions del personal coordinador de riscos laborals al centre docent
 • Aspectes tècnics i organitzatius: mesures d'acció preventiva