Bloc 4: Qualitat educativa i salut laboral. Aspectes psicosocials

Introducció

Els professionals que dia a dia intervenen en els centres i en els serveis educatius han de poder treballar en una organització de qualitat i saludable, per això han de comptar amb unes bones condicions de treball i amb el suport decidit de la pròpia estructura organitzativa del centre, de les diferents unitats de l’Administració, de les famílies i de la societat en general.La relació positiva entre treball i salut genera autoeficàcia i satisfacció, i augment de la qualitat i del rendiment de la producció o del servei. La relació negativa entre treball i salut genera malestar, estrès, malalties, accidents i incapacitat laboral.

És en aquesta línia que plantegem la relació entre salut laboral, benestar i satisfacció professional amb la qualitat educativa i l'èxit educatiu de l'alumnat. Alhora, fent servir un joc intencionat amb les paraules i els conceptes, plantegem la necessitat de crear organitzacions de treball saludables amb l'objectiu d'aconseguir un sistema educatiu de qualitat.

A partir del marc normatiu i teòric de referència, ens aproximarem a les característiques que han de tenir els centres educatius per convertir-se en organitzacions saludables. Destacarem els factors psicosocials i la seva avaluació, com a elements que influeixen en les condicions i en l'organització del treball. Analitzarem els múltiples factors que provoquen estrès, especialment els que estan relacionats amb l'organització i les condicions laborals. Analitzarem aquelles estratègies d'intervenció sistemàtiques i planificades que tenen com a finalitat reduir l'estrès i les seves conseqüències per a les persones i les organitzacions.

Objectius

 1. Conèixer els factors de risc psicosocial.
 2. Adquirir coneixements del marc teòric.
 3. Conèixer els mètodes d'avaluació per detectar els factors de risc psicosocial presents als centres educatius.
 4. Conèixer estratègies per integrar actuacions preventives en l'estructura operativa dels centres.
 5. Tractar aspectes de la prevenció dels factors de risc psicosocial que tenen importància per a la “bona pràctica” de la professió docent.
 6. Promoure l'anàlisi de l'organització i del context escolar des d'una perspectiva professional saludable.
 7. Promoure propostes d'intervenció per crear un centre educatiu saludable i un bon clima de treball.
 8. Conèixer i prevenir les manifestacions d'una organització deficient (estrès, síndrome de burnout, assetjament psicològic en el treball, etc.).

Continguts

 1. Fonamentació teòrica
  • Definició de psicosociologia aplicada
  • Els factors psicosocials
  • Els factors psicosocials que més preocupen els docents
 2. Possibles manifestacions psicosocials derivades d'una organització deficient
  • L'estrès
  • Els factors de risc psicosocial que incideixen en la gènesi de l’estrès
 3. L'avaluació dels factors psicosocials als centres educatius
  • Com avaluar-los?
  • Qui fa l’avaluació dels riscos psicosocials?
 4. El centre educatiu com a organització saludable

Apartats

 • Apartat 1: Fonamentació teòrica
 • Apartat 2: Possibles manifestacions psicosocials derivades d'una organització deficient
 • Apartat 3: L'avaluació dels factors psicosocials als centres educatius
 • Apartat 4: El centre educatiu com a organització saludable