Bloc 1: Marc teòric i legal de la salut laboral

Objectius

 1. Conèixer la normativa bàsica i els conceptes més importants en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals.
 2. Conèixer els organismes competents en matèria de prevenció de riscos laborals, així com les seves funcions i com poden interactuar amb l’Administració Educativa.


Continguts

 1. El marc conceptual de la salut laboral
  • Concepte de salut
  • Què és la prevenció de riscos laborals (PRL)?
  • Accident laboral
  • Malaltia professional
  • Patologies relacionades amb el treball
  • Condicions de treball
  • Disciplines preventives
 2. Marc legal
  • Característiques més destacades de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (LPRL)
  • Característiques del Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el reglament dels serveis de prevenció
  • Pla de prevenció
  • Òrgans paritaris i col·legiats de participació, específics del Departament d'Educació
   1. Comissió paritària de prevenció de riscos laborals (CPPRL) per al personal del Departament d'Educació
   2. Comitès de seguretat i salut
   3. Delegats i delegades de prevenció de riscos laborals
 3. Actuacions dels organismes competents en matèria de seguretat i salut
  • El Departament d’Empresa i Coneixement
  • Els centres de seguretat i salut laboral
  • La Inspecció de Treball de Catalunya (ITC)
  • Altres organismes estatals i europeus en matèria de prevenció de riscos laborals


Apartats

 • Apartat 1: El marc conceptual de la salut laboral
 • Apartat 3: Actuacions dels organismes competents en matèria de seguretat i salut