9. Enfocament escolar integral per a l’educació en drets de la infància


Adoptar un enfocament escolar integral (whole school approach) és essencial a l’hora d’emprendre iniciatives d’educació en drets de la infància en l’àmbit educatiu, ja que es considera l’únic que pren la Convenció seriosament i que combina teoria i acció. Segons aquest paradigma, els drets de la Convenció i el respecte dels drets de les altres persones són ensenyats en una aula democràtica i en un entorn escolar que es caracteritza pel respecte mutu entre estudiants i entre docents i estudiants. L'alumnat adquireix els coneixements i les habilitats per poder exercir una efectiva ciutadania democràtica. Així, els drets dels infants no són només ensenyats sinó reconeguts, respectats i practicats, i s’assumeix que els nens i nenes són ciutadans del present, no del futur.

Es tracta d’un enfocament, d’un tipus d’aproximació a l’escola, que s’aplica a tot l’entorn escolar. Té com a objectiu promoure un canvi d'actitud i de comportament de les persones adultes de l’escola i dels infants, en consonància amb l’assumpció de l'enfocament de drets de l'infant, no només d’alguns articles individuals de la Convenció.

És molt flexible i es pot aplicar a qualsevol centre (ja sigui públic o privat) i a qualsevol nivell, no és rellevant l'edat dels infants ni cap altra consideració. Es parteix d’una anàlisi i avaluació global de les mancances en termes d'educació i de la situació dels drets humans en el context educatiu en el seu conjunt.

L’enfocament escolar integral es diferencia d’altres iniciatives d’educació en drets de la infància en que aquestes:

  • Ensenyen sobre els rols i drets que tindran com a futurs ciutadans adults.
  • Poden informar els infants que tenen drets però no els permeten el seu ple exercici.
  • Parlen dels drets d’una forma selectiva i esbiaixada com, per exemple, que els infants són afortunats per tenir drets de protecció.
  • Es refereixen a les violacions dels drets dels infants situant-les en països en desenvolupament.Independentment de les característiques específiques d'un model en particular, els enfocaments escolars integrals tenen certs principis en comú. Les escoles han de ser:

  • Inclusives (basades en l’enfocament de cicle de vida / aprenentatge al llarg de la vida).
  • Centrades en l’infant.
  • Democràtiques.
  • Protectores.
  • Sostenibles.
  • Promotores actives i aplicadores de «l’enfocament dels drets de l’infant», les disposicions i els principis de la Convenció.Tot seguit presentem dos models particulars d’UNICEF que segueixen aquesta línia de contemplar aproximacions amb una visió integral d’escola en les iniciatives d’educació en drets de la infància: les Escoles amigues de la infància, «Child-Friendly Schools» (CFS), i les Escoles respectuoses dels drets, «Rights Respecting Schools» (RRS). Ambdós prenen la Convenció com a base i emfatitzen la importància de comprometre’s amb la comunitat.

Les CFS han tendit a centrar-se més en el canvi de metodologies i entorns físics, com la creació d'espais protectors d'ensenyament i treballar a través de programes de salut, i han deixat en un segon pla la participació democràtica i l'educació per a la ciutadania, que són els punts forts de les RRS.

Les RRS s'inspiren en les Escoles amigues de la infància (CFS). Col·loquen la Convenció al centre de la planificació de l'escola, de les seves polítiques, de les pràctiques i de la filosofia, millorant una cultura escolar inclusiva, participativa i respectuosa per infants i adults. Implica aprendre com un dret, aprendre sobre els drets, aprendre per mitjà dels drets i aprendre pels drets. En alguns països s'implementa com un «sistema de reconeixement », segons el qual les escoles treballen per assolir els estàndards d'acreditació marcats per UNICEF. Igual que amb les CFS, el procés no és uniforme: cada escola ha de trobar el seu propi camí.

Les RRS ensenyen sobre els drets i sobre el respecte dels drets dels altres, ja sigui entre professorat/adults i alumnes, entre adults, o entre alumnes. Inicien els infants en els ideals de respecte cap a un mateix i cap als altres i per al medi ambient, en la comunitat escolar i en un món interdependent. Proporcionen oportunitats als nois i noies d’expressar les seves opinions sobre la seva escola, de participar en les decisions a l'aula i al centre, i de contribuir a la resolució de conflictes. El model es basa en que, per tal que els infants puguin aconseguir el que es proposen, han de sentir-se inclosos, sentir que pertanyen al col·lectiu i que són importants i compten.

Al Canadà i el Regne Unit és on s’ha desenvolupat més àmpliament el programa d’Escoles respectuoses dels drets i, ara per ara, en són els països referents.

«Els valors de la pau, els drets, el respecte, la diversitat cultural humana i la justícia sovint no estan incorporats en l'esperit de les escoles. En comptes de donar poder als estudiants per aprendre i prosperar, les escoles sovint reprodueixen les desigualtats socials i reforcen patologies socials per tolerar l'assetjament i la violència de gènere i per sotmetre els nens al càstig físic i psicològic. Els joves aprenen molt de les escoles, però el que hi aprenen no és només a classe. Els mestres i administradors han d'aprendre a modelar les habilitats que volem que els estudiants desenvolupin, com ara les bones pràctiques ambientals, la presa de decisions participativa i el control i la prevenció de la violència mitjançant polítiques i codis de conducta clars en la presentació d'informes». Extret de: L’educació primer: una iniciativa de la Secretaria General de Nacions Unides, setembre de 2012, pàg. 21.

Per ampliar informació et recomanem que consultis els enllaços següents:
Després de la lectura d’aquests dos models d’UNICEF per a l’educació en drets de la infància, quines accions creus que caldria prendre al teu centre per tal de dotar-lo amb un enfocament escolar integral?