8. Indicadors relacionats amb el criteri número 7: les famílies coneixen, entenen i promouen el respecte dels drets de l’infant


Les famílies, com a actors de la comunitat educativa, contribueixen a garantir el compliment dels drets més enllà de l’àmbit escolar i les condicions per al millor desenvolupament de l’infant.

Finalment, es presenten un seguit d’indicadors que s’emmarquen en aquest criteri. Incloem en alguns d’ells exemples i bones pràctiques.

Es fonamental promoure la participació de les famílies, mitjançant l’AMPA, en activitats de l’escola per implicar-les i ajudar-les en l’educació dels seus fills, alineada amb el respecte pels drets dels infants.

Per exemple: demanar la participació dels pares i mares en la coordinació d’activitats extraescolars, excursions, etc. en què es treballaran valors relacionats amb els articles de la Convenció.

Indicador. Es manté informada a la comunitat escolar del compromís amb els drets de la infància i la ciutadania global en el projecte educatiu.

Per això, cal mantenir reunions i comunicacions periòdiques amb les famílies dels alumnes per compartir informació i orientar la millora dels processos d’aprenentatge.

Per exemple: definir un mitjà de comunicació, que pot ser a través de la plataforma digital de l’escola, per intercanviar dubtes, impressions i observacions sobre els alumnes/fills.

Indicador. Les famílies reben formació sobre drets d’infància i ciutadania global.

Les famílies han d’estar informades del contingut de la Convenció sobre els Drets de l’Infant per construir conjuntament estratègies educatives per complir amb les seves directrius.

Indicador. Es preveu una relació estable i recíproca amb les famílies.

Indicador.El personal de suport participa amb la resta de membres de la comunitat educativa en l’autoavaluació del centre i l’elaboració de la proposta de millora (segons preveu el reconeixement com a Centre referent en educació en drets d’infància i ciutadania global d’UNICEF).

Veure https://www.unicef.es/educa/centros-referentes

Per ampliar informació sobre un model d'escola amb una gran implicació per part de les famílies en el procés educatiu dels seus fills, et recomanem la lectura de l'article:

  • JAUSSI, M.L. (2005). «Comunitats d’aprenentatge». Guix, núm. 319 (novembre): Salut i benestar a l’escola. Barcelona. GraóResol les següents activitats d'aprenentatge a l'entorn virtual de formació Odissea.

  • M6_Activitat 1. Relaciona les estratègies d'organització que utilitzen els centres educatius amb els criteris que s’han presentat (criteris per a un model d’escola que pren la Convenció com a referent).
  • M6_Activitat 2. Revisa el que has après sobre les estratègies organitzatives adients per a un model d’escola que pren la Convenció com a referent.
  • M6_Activitat 3. L'estratègia organitzativa que es basa en la coordinació de l’equip docent, per no saturar l’alumnat amb tasques que han de realitzar en horari no lectiu (deures), amb quin article de la Convenció el relacionaries?
  • M6_Activitat 4. Quin tipus d’estratègies organitzatives proposaries per tal que al teu centre educatiu es respecti el dret de l’infant a la participació? Argumenta la teva proposta.