7. Indicadors relacionats amb el criteri número 6: els infants i adolescents coneixen, entenen i exerceixen els drets i les responsabilitats que els reconeix la Convenció


A continuació es presenten uns indicadors que s’emmarquen en aquest criteri.

Indicador. L’alumnat coneix els drets de la infància i la manera de posar-los en pràctica a l’escola i a la seva comunitat social.

Indicador. L’alumnat du a terme iniciatives que proposa sobre el treball acadèmic.

Per exemple, al llarg de les unitats didàctiques, existeixen activitats relacionades amb l’ensenyament-aprenentatge de la Convenció i dels continguts relacionats amb els articles que la conformen. A classe es poden penjar cartells que recordin el contingut dels articles de la Convenció o es poden desenvolupar projectes solidaris relacionat amb el medi ambient, la salut, la discriminació, la pobresa… També respectant i promovent la llibertat d’expressió, la diversitat de creences, etc…

Indicador. Existència d’associacions infantil o juvenils o col·lectius constituïts al centre.

Per exemple, per dur a terme projectes solidaris que permetin que l’alumnat resti un servei a la comunitat o que mitjançant l’organització d’activitats que els permetin la participació en manifestacions artístiques, culturals, esportives i lúdiques del seu entorn.

També seria molt interessant la incorporació d’una avaluació de la pràctica educativa dels docents i de la gestió del centre escolar per donar la seva opinió, prenent com a referència la Convenció sobre els Drets de l’Infant, per part de l’alumnat.

Per exemple: anualment els alumnes emplenen un qüestionari sobre la seva satisfacció amb la gestió del centre educatiu i l’actuació docent, amb indicadors relacionats amb els drets dels infants.Indicador. L’alumnat participa amb la resta de membres de la comunitat educativa en l’autoavaluació del centre i l’elaboració de la proposta de millora (segons preveu el reconeixement com a Centre referent en educació en drets d’infància i ciutadania global d’UNICEF).

Veure https://www.unicef.es/educa/centros-referentes