6. Indicadors relacionats amb el criteri número 5: el professorat coneix i té interioritzat el contingut de la Convenció sobre els Drets de l'Infant com a part de la seva pràctica professional i de l’administració del centre


El professorat està preparat per ensenyar els drets en la seva tasca instructiva a l'aula i per garantir-ne l’exercici a l'escola i a fora. Avalua les seves pròpies pràctiques i actituds, impulsa programes justos i equitatius i en denuncia les possibles violacions.

A continuació es presenten un seguit d’indicadors que s’emmarquen en aquest criteri. Incloem en alguns d'ells algun exemple i aspecte a tenir en compte.

Indicador. El professorat rep la formació adient sobre integració curricular dels drets de la infància així com per tenir un coneixement suficient del contingut de la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

És fonamental que el professorat rebi aquesta formació i les ajudes adients per comportar-se en la línia de la Convenció i poder aplicar estratègies metodològiques que la respectin.

Per exemple: donar suport i acompanyament als docents, per part de professors experimentats, per aplicar a l’aula metodologies actives i participatives.

A tenir en compte: el perfil professional dels docents ha de contenir coneixements, comportaments i actituds que estiguin en coherència amb els drets de l’infant. Per això, seria important avaluar el professorat en funció de si la seva pràctica educativa es correspon amb els preceptes de la Convenció sobre els Drets de l’Infant.