5. Indicadors relacionats amb el criteri número 4: el personal de suport del centre coneix la Convenció i promou una cultura escolar basada en el respecte dels drets humans de l’infant


L’entorn d’aprenentatge és un espai en el qual tant adults com infants se senten respectats, actuen responsablement i propicien un clima d’inclusió i respecte. Els adults tenen comportaments i actituds respectuoses dels drets i els infants tenen l’oportunitat d’aprendre i viure els seus drets i responsabilitats.

A continuació es presenten un seguit d’indicadors que s’emmarquen en aquest criteri. Incloem en alguns d'ells exemples, bones pràctiques així com asectes a tenir en compte.

Indicador. El personal de suport del centre ha rebut formació en drets d’infància d’acord a la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

Indicador. Existeixen mesures de promoció del dret al joc.

A tenir en compte: és important fomentar que al pati es pugui jugar respectant les preferències de tots els alumnes. Per això, és important que les normes de comportament en els diversos espais del centre com els patis, menjador, activitats escolars, secretaria, entre altres respectin i promoguin els drets dels infants. Si es coneixen, és possible.

Moltes es consideren activitats de centre, amb la participació del personal de suport, professors, alumnes i famílies, que fomenten els drets dels infants.

Per exemple: esmorzars saludables, reciclatge de residus, reducció de consum energètic, jornades esportives, xerrades per conèixer els perills de les drogues o sobre planificació familiar i mesures de protecció de malalties de transmissió sexual (MTS), etc.

Indicador. El personal de suport participa amb la resta de membres de la comunitat educativa en l’autoavaluació del centre i l’elaboració de la proposta de millora (segons preveu el reconeixement com a Centre referent en educació en drets d’infància i ciutadania global d’UNICEF).

Per exemple: és interesant que al centre hi hagi un pla per al desenvolupament de l’autonomia i l’atribució de responsabilitats en la gestió de l’escola per part de l’alumnat. Aquest pot tenir responsabilitats associades amb tasques administratives a la secretaria, al menjador, de manteniment i neteja, etc.

En la línia de l’indicador presentat, et presentem un fragment en què es planteja una proposta de normes de comportament al centre que ajudi a fomentar l’autonomia de l’alumnat.

  • LE GAL, J. (2005). «L’exemple de la lliure circulació». A Els drets de l’infant a l’escola. Una educació per a la ciutadania. Barcelona. Graó.</note>