3. Indicadors relacionats amb el criteri número 2: el procés educatiu està centrat en l’infant i n’estimula l’aprenentatge i la participació


La perspectiva de drets en l'educació implica el reconeixement que els infants són ciutadans plens (i no adults en formació) amb dret a pronunciar-se i incidir en tot allò que els afecta. La Convenció és transversal i punt de referència per a l’aula, per a l’aprenentatge i per a la vida de l’infant.

A continuació es presenten un seguit d’indicadors que s’emmarquen en aquest criteri. Incloem algun exemple.

Indicador. El professorat s’organitza per equips docents (professorat que atén el mateix grup d’alumnes) per poder donar un adequat seguiment i atenció a l’alumnat.

Equip docent: és el grup de professors que intervé sobre un mateix grup classe. S’han de coordinar per fer el seguiment i l’avaluació dels alumnes.

Per exemple: el professorat coordina les tasques que encarrega a l’alumnat fora de l’horari lectiu per assegurar el temps de descans i esbarjo dels infants.

Indicador. Es preveu la existència de mecanismes de consulta a infants i adolescents de mitjans, espais i temps adreçats a la seva participació en el seu entorn o en relació a la Iniciativa Ciutats Amigues de la Infància (per al nivell 3 de reconeixement com a Centre referent en educació en drets d’infància i ciutadania global d’UNICEF).