2. Indicadors relacionats amb el criteri 1: la Convenció sobre els Drets de l’Infant és el marc de referència que guia la gestió de l’escola


Afecta la visió i la missió de l’escola i l’enfocament de tots els documents institucionals, així com la gestió de l’equip directiu per vetllar per una escola amb drets i promocionar-la.

A continuació es presenten un seguit d’indicadors que s’emmarquen en aquest criteri. Incloem en alguns d'ells exemples, bones pràctiques així com aspectes a tenir en compte.

Indicador. Els drets de la infància i la ciutadania global recollits en la Convenció sobre els Drets de l’Infant estan integrats en el Projecte Educatiu de Centre.

A tenir en compte: la visió de l’escola és assegurar el desenvolupament integral dels alumnes, respectant i promovent els seus drets.

Projecte Educatiu de Centre (PEC): és el document en què s'expliquen la identitat del centre i els seus objectius. També serveix per orientar l'activitat educativa del centre i ha d'impulsar la col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa i la relació amb l'entorn. Entre altres qüestions, el PEC ha d'incloure els criteris, prioritats i plantejaments educatius i metodològics, és a dir, què i de quina manera s'ensenyarà i també ha d'explicar com s'avaluarà el progrés. El PEC s'elabora tenint en compte les característiques socials i culturals de l'entorn on és situat el centre i les necessitats educatives dels alumnes. L'aprova el Consell Escolar.

Indicador. Els drets de la infància i la ciutadania global estan integrats en la Programació General Anual i altres documents de la planificació escolar (projectes curriculars de cicle i etapa i règim intern)

Per exemple: prioritzar en totes les àrees les metodologies participatives i vivencials en què l’alumnat sigui protagonista dels seus aprenentatges.

Projecte Curricular de Centre: el Projecte Curricular de Centre també forma part del Projecte Educatiu i l'elabora l'equip de docent. És el document que, a partir de les prescripcions fixades per l'administració educativa, estableix què s'ha d'ensenyar a la nostra escola, quan s'ha d'ensenyar i com s'ha d'ensenyar i, al mateix temps, què, quan i com s'ha d'avaluar.

Indicador. Els drets de la infància i la ciutadania global estan integrats en altres documents de la planificació escolar (projectes curriculars de cicle i etapa, reglament de règim intern) o als plans d’orientació i acció tutorial, al pla d’atenció a la diversitat i altres.

Per exemple: eliminació de les expulsions.

Reglament de Règim Intern: és el conjunt d'objectius, principis i normes que regulen les relacions humanes dels membres de la comunitat educativa i el funcionament del centre. Garanteix el desenvolupament correcte de les activitats acadèmiques, el respecte mutu a tots els membres de la comunitat i l'ús adequat de les dependències i instal·lacions del centre escolar. Aquestes normes del centre estan documentades, es comuniquen formalment i es revisa periòdicament el seu compliment.


Per ampliar informació respecte dels reglaments interns del centre educatiu, us presentem un fragment que aporta algunes reflexions sobre les característiques que ha de tenir un reglament i mostra alguns exemples de redacció d’alguns dels seus apartats.

  • LE GAL, J. (2005). «El reglament intern, text jurídic». A Els drets de l’infant a l’escola. Una educació per a la ciutadania. Barcelona. Graó.


Per exemple, les revisions periòdiques de les programacions i les classes, per assegurar que s’ensenyen els continguts establerts, amb la metodologia més adequada.

Indicador. L’equip directiu elabora i aplica la planificació estratègica del centre educatiu tenint en compte l’assoliment de la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

Indicador. Existència de coordinació entre equipo directiu, claustre i orientació pedagògica per fer explícit l’enfocament en drets d’infància recollit a la Convenció sobre els Drets de l’Infant en totes les matèries.

Per exemple: revisions periòdiques de les programacions i les classes, per assegurar que s’ensenyen els continguts establerts amb la metodologia més adequada.

Per exemple:intercanvis d’experiències sobre metodologies o programes que promouen els drets dels infants amb altres centres educatius.

Per exemple: disposar d’aules espaioses, amb llum natural i la temperatura adequada.

Indicador. Es preveu la comunicació a la comunitat escolar (famílies, professorat, personal d’administració i serveis i el propi alumnat) dels compromís amb els drets de la infància i la ciutadania global en el projecte educatiu.