1. L’enfocament de drets als centres educatius


Perquè els drets dels infants es puguin respectar i desenvolupar en el marc de les institucions educatives, cal parar especial atenció a quina ha de ser l’organització del centre, quines directrius han de regir la seva direcció, quines normes s’han d’establir i quin ha de ser el comportament de tot el personal que hi treballi.

Actualment continua predominant l’organització dels centres educatius basada en les necessitats de la direcció i dels docents i la prevalença de l’ordre i la disciplina per sobre de les necessitats dels infants de viure en un espai que els protegeixi, a la vegada que els ajudi a desenvolupar-se integralment.

La màquina de l'escola, Frato70
Per tal d’afavorir que les escoles respectin i promoguin els drets dels infants cal aportar mesures concretes que puguin ajudar a millorar les pràctiques a l’aula i al centre.

Per facilitar aquest procés de millora ens remetrem novament a la proposta, vista a la unitat anterior, dels set criteris que haurien d’orientar qualsevol centre educatiu per a la incorporació de la filosofia de la Convenció sobre els Drets de l’Infant en el seu funcionament i tasca educativa.

Ja hem parlat dels criteris que han de regir una escola amb perspectiva en de drets d’infància, basada en els drets humans de l’infant, una escola amb drets.

Criteri 1. La Convenció sobre els Drets de l’Infant és el marc de referència que guia la gestió de l’escola.
Criteri 2. El procés educatiu està centrat en l’infant i n’estimula l’aprenentatge i la participació.
Criteri 3. Tots els nens i nenes reben un tracte just i digne, exempt de qualsevol tipus de violència, abús o explotació, independentment de la seva cultura, religió, origen, sexe, capacitats o circumstàncies familiars.
Criteri 4. El personal de suport del centre coneix la Convenció i promou una cultura escolar basada en el respecte dels drets humans de l’infant.
Criteri 5. El professorat coneix i té interioritzat el contingut de la Convenció sobre els Drets de l’Infant com a part de la seva pràctica professional i de l’administració del centre.
Criteri 6. Els infants i adolescents coneixen, entenen i exerceixen els drets i les responsabilitats que els reconeix la Convenció.
Criteri 7. Les famílies coneixen, entenen i promouen el respecte dels drets de l’infant.


Recordem que aquests criteris pretenen definir com s’ha de gestionar l’escola, com ha de ser l’actuació docent i les estratègies metodològiques d’aula i la cultura general del centre, i què ha de conèixer i interioritzar tota la comunitat educativa de la Convenció i dels valors que se’n desprenen.

Seguint la mateixa estructura que la unitat anterior, per tal de facilitar l’aplicació d’aquests criteris generals s’han definit diversos indicadors per a cadascun d’ells i s’han afegit algunes exemplificacions que mostren de quina manera es poden acomplir aquests indicadors als centres educatius. Per a alguns indicadors també es presenten bones pràctiques basades en experiències reals dutes a terme en centres educatius, propostes d'activitats i alguns aspectes a tenir en compte.

Al llarg d’aquest mòdul presentarem només els indicadors de tipus organitzatiu, és a dir, els aspectes relacionats amb la gestió de l’escola, identificant el criteri general sota el qual s’emmarquen. Els criteris i indicadors relacionats amb les propostes metodològiques a l'aula ja els hem tractat al mòdul 5.