5. Indicadors relacionats amb el criteri número 6: els infants i adolescents coneixen, entenen i exerceixen els drets i les responsabilitats que els reconeix la Convenció


Finalment, es presenten un seguit d’indicadors que estan emmarcats en aquest criteri. Incloem en alguns d'ells exemples, bones pràctiques, dinàmiques així com aspectes a tenir en compte.

Indicador. En el currículum educatiu es recull com a objectiu d’aprenentatge el coneixement de la Convenció sobre els Drets de l‘Infant.

Indicador. En el currículum educatiu es recullen continguts d’aprenentatge relacionats amb els articles de la Convenció sobre els Drets de l‘Infant.

Indicador. Al llarg de les unitats didàctiques, hi ha activitats relacionades amb l’ensenyament-aprenentatge de la Convenció sobre els Drets de l’Infant i dels continguts relacionats amb els articles que la formen.

Per exemple: es pengen cartells a la classe que recordin el contingut dels articles de la Convenció sobre els Drets de l‘Infant.

Indicador. S’organitzen els continguts d’aprenentatge en funció de situacions reals que presenten diversos conflictes socials i permeten a l’alumnat assumir els valors de la Convenció.

Per exemple: desenvolupar projectes relacionats amb el medi ambient, la salut, la discriminació, la pobresa, etc.

Indicador. Els alumnes respecten i promouen les normes de convivència i de comportament que respecten la Convenció sobre els Drets de l‘Infant.

A tenir en compte: respectar la llibertat d’expressió, la diversitat de creences, etc.

Indicador. Es duen a terme projectes solidaris que permeten a l’alumnat prestar un servei a la comunitat local o global.

Per exemple: activitats d’aprenentatge-servei en què es treballen continguts del currículum a la vegada que es dóna un servei a la comunitat (elaboració de programes de ràdio, organització de campanyes solidàries, visita a gent gran, etc.)

Indicador. S’organitzen activitats que permeten a l’alumnat participar en manifestacions artístiques, culturals, esportives i lúdiques del seu entorn.

Per exemple: assistència als concerts que es fan al barri, participació en certàmens de pintura, etc.Resol la següent activitat d'aprenentatge a l'entorn virtual de formació Odissea.

  • M5_Activitat 4. Com hem vist en l’exemple relacionat amb l’aprenentatge-servei, un projecte d’aquesta mena requereix d’una organització i uns passos a seguir. Quins són aquests passos?