4. Indicadors relacionats amb el criteri número 5: el professorat coneix i té interioritzat el contingut de la Convenció sobre els Drets de l’Infant com a part de la seva pràctica professional i de l’administració del centre


El professorat està preparat per ensenyar els drets en la seva tasca instructiva a l’aula i per garantir-ne l’exercici a l’escola i a fora. Avalua les seves pròpies pràctiques i actituds, impulsa programes justos i equitatius i en denuncia les possibles violacions.
A continuació, es presenten un seguit d’indicadors que estan emmarcats en aquest criteri. Incloem en alguns d'ells dinàmiques així com aspectes a tenir en compte.

Indicador. El professorat es comporta respectant els valors que es desprenen de la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

A tenir en compte: les aportacions dels alumnes, el tracte amb respecte dels docents vers l'alumnat, etc.

  • Dinàmica: Els missatges dels docents


Indicador. El professorat reflexiona conjuntament i aplica mesures correctores quant a la coherència de la seva pràctica educativa en relació amb la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

Resol la següent activitat d'aprenentatge a l'entorn virtual de formació Odissea.

  • M5_Activitat 3. Revisa el que has après sobre els comportaments que hauria d’evitar el docent si vol respectar els drets de la Convenció del seu alumnat.