3. Indicadors relacionats amb el criteri número 3: tots els nens reben un tracte just i digne, exempt de qualsevol tipus de violència, abús o explotació


Tots els nens i nenes reben un tracte just i digne, exempt de qualsevol tipus de violència, abús o explotació independentment de la seva cultura, religió, origen, sexe, capacitats o circumstàncies familiars. S’implementen estratègies per al desenvolupament d’habilitats per a la vida, de comunicació i de resolució de conflictes.

A continuació, es presenten un seguit d’indicadors que estan emmarcats en aquest criteri. Incloem en alguns d'ells exemples, bones pràctiques, dinàmiques així com aspectes a tenir en compte.


Indicador. El professorat actua en coherència amb els valors de la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

A tenir en compte: és fonamental eliminar el càstigs físics i denigrants. Per exemple: eliminar de les avaluacions públiques les comparacions entre els alumnes per no malmetre l’autoestima dels menys avantatjats.

Indicador. El centre educatiu i el professorat respecten les diferents opinions, pensaments, ètnies i creences religioses de l’alumnat.

Per exemple: en els materials que s’utilitzen i les activitats que es proposen, es presenten realitats culturals, ètniques i religioses diverses.

Indicador. Els alumnes es respecten entre ells i conviuen en harmonia.

Per exemple: constituir els grups de treball heterogenis, per tal que l’alumnat hagi d’aprendre a relacionar-se i treballar amb tots els companys.

Grups de treball heterogenis: Agrupació de l’alumnat per realitzar les tasques escolars de forma variada en relació a gènere, cultura, capacitats, estils i ritmes d’aprenentatge, etc., per tal d’afavorir la convivència en la diversitat i també l’aprenentatge entre iguals, ajudant-se uns als altres.

Indicador. S’apliquen processos de mediació, amb agents externs o entre iguals, per facilitar la resolució de conflictes i evitar les possibles actituds violentes i discriminatòries.

Indicador. El centre té establerts protocols per a la detecció i seguiment d’actituds violentes o abusives envers l’alumnat.

Indicador. Es potencia el desenvolupament de la intel·ligència emocional en l’alumnat (empatia, assertivitat, autoestima, etc.) per assegurar relacions socials satisfactòries.

  • Dinàmica: La diversitat adolescent
  • Dinàmica: La siluetaResol la següent activitat d'aprenentatge a l'entorn virtual de formació Odissea.

  • M5_Activitat 2. De quina manera es pot fomentar i garantir el respecte i la convivència a l'aula de l'alumnat d'ètnies i origen diversos?