Resum: La Convenció sobre els Drets de l’Infant com a contingut d’aprenentatge i com a referent actitudinalTot seguit presentem els principals continguts que s’han tractat en aquest mòdul.

En primer lloc hem reflexionat sobre com es pot abordar el treball de la Convenció sobre els Drets de l’Infant a les escoles des del marc legal que regeix els objectius educatius i els continguts d’aprenentatge, el currículum.

En aquest sentit, s’ha constatat que una gran part dels continguts i valors que es proclamen a la Convenció estan recollits en els objectius i continguts de la Llei d’Educació de Catalunya 12/2009 (LEC) (àrees i competències bàsiques) i que, per tant, no es tracta d’afegir nous objectius i continguts d’aprenentatge, sinó de prioritzar el treball a l’aula d’aquests continguts relacionats amb la Convenció mateixa i amb l’ensenyament de formes de comportament i valors que ajuden l’alumnat a viure els seus drets i actuar en conseqüència. Aquí rau el nostre paper com a docents; tenim l’oportunitat de tractar l’essència de la Convenció a l’aula amb els nostres infants.

A partir del coneixement de la relació que hi ha entre la Convenció i el currículum educatiu vigent, el professorat podrà guiar la seva pràctica educativa per afavorir que l’alumnat conegui els seus drets i pugui exercir-los plenament.

També és important conèixer a més del contingut de la Convenció (el què), com dur-lo a terme, és a dir, conèixer i ser conscient de quines són les actituds i competències que ha de tenir el professorat per realment portar a terme una pràctica educativa basada en l’enfocament de drets.

Les actituds que es prenen davant els infants han de desprendre’s dels articles de la Convenció. Cal reflexionar sobre la pràctica que estem duent a terme i analitzar si cal modificar alguna manera de fer, i evidentment, dur-la a la pràctica.

Les principals competències que es necessiten per fer-ho són:

  • Ser un mateix.
  • Reconèixer l’altre.
  • Facilitar el diàleg.
  • Regular la participació.
  • Treballar en equip.
  • Fer escola.
  • Treballar en xarxa.