1. La relació de la Convenció amb el currículum educatiu


Per tal que la Convenció sobre els Drets de l’Infant pugui ser un referent de la vida a l’escola cal que el professorat i l’alumnat, a més del personal no docent, la coneguin i estableixin la relació de treball a les aules d’acord amb el compliment d’aquests drets. No es tracta que el professorat hagi de presentar i analitzar els articles de la Convenció un per un, sinó que ha de ser una qüestió inherent a l’activitat pròpia de l’aula.

Els infants han de saber quins són els seus drets i el professorat hauria de prioritzar l’ensenyament d’aquests fent explícit a l’alumnat que alguns aprenentatges escolars afavoreixen alguns d’aquests drets que han d’exigir com a infants.

Recollint el que s’ha anat treballant en el mòdul 1, cal tenir present la premissa següent:

Cal aprendre els drets, per mitjà dels drets i pels drets.Resol la següent activitat d'aprenentatge a l'entorn virtual de formació Odissea.

 • M4_Activitat 1. L’ensenyament de la Convenció sobre els Drets de l’Infant es basa principalment en la vivència i reflexió de les actituds i valors que se’n desprenen. Generalment el contingut actitudinal dels currículums queda relegat a les aules a un segon pla, ja que prenen protagonisme els continguts conceptuals i el treball més acadèmic. Analitza els diversos factors i condicionants que consideres que dificulten l’ensenyament i la incorporació dels continguts de la Convenció i proposa possibles formes de solucionar-ho.

Alguna vegada a classe has fet explícit als teus alumnes que existeix una Convenció internacional que estableix quins són els seus drets com a persones menors de 18 anys? Has fet evident als alumnes que alguns dels aspectes treballats a l’aula ajuden a conèixer, prendre consciència i exercir aquests drets?Davant les peticions de tractar la Convenció sobre els Drets de l’Infant en el si de l’escola, el professorat pot argumentar que hi ha moltes demandes educatives de la societat i poc temps i recursos humans i materials per poder-les acomplir. La resposta a aquesta argumentació se centra en la interpretació que es fa del currículum educatiu i la seva concreció a les aules. En aquest sentit, no es tracta d’afegir continguts sinó de saber prioritzar els continguts del currículum en funció dels grans objectius i competències bàsiques que es marquen a la Ley Orgánica de Educación 2/2006 (LOE) per a les dues etapes de l’educació obligatòria i canviar la metodologia per permetre activitats més participatives en què l’alumnat pugui viure i desenvolupar les actituds concordants amb la Convenció.

La Ley Orgánica de Educación 2/2006 (LOE) és la que regula l’ensenyament educatiu a Espanya i abasta les etapes que van des de l’educació infantil fins al batxillerat, com també regula els ensenyaments artístics i l’educació de persones adultes. Es va començar a aplicar al curs escolar 2006/07.
1.1. Etapa d’educació primària


Si ens centrem a analitzar els objectius generals de la LOE per a l’etapa de primària que apareixen a l’article 17 del capítol II, podem observar que quatre d’ells tenen una relació molt pròxima als drets que es recullen a la Convenció:

 • a) Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciutadà o ciutadana lliure capaç de prendre compromisos individuals i col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat democràtica.
 • c) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre conflictes de manera pacífica tant en l’àmbit familiar com en els àmbits escolar i social.
 • d) Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, facilitar que les nenes i els nens elaborin una imatge de si mateixos positiva i equilibrada i adquireixin autonomia personal, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la no-discriminació de persones amb discapacitat; defensar l’aplicació dels drets humans en tots els àmbits de la vida personal i social, sense cap tipus de discriminació.
 • j) Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de relacionar-se amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol mena i als estereotips sexistes.

1.2. Etapa d’educació secundària


De la mateixa manera, quatre dels objectius generals de la LOE per a l’etapa d’educació secundària que es troben a l’article 23 del capítol III tenen una estreta relació amb la Convenció. Són els següents:

 • a) Assumir amb responsabilitat els seus deures (els dels alumnes) i exercir els seus drets respecte als altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat i del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.
 • c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els estereotips que comportin discriminació entre homes i dones.
 • d) Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la relació amb els altres; rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus i els comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament.
 • e) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en un mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

1.3. La LEC, el currículum i les competències bàsiques


Per tal d’analitzar amb més concreció quins aspectes de la Convenció sobre els Drets de l’Infant estan recollits en el currículum, s’ha fet un buidat de les diferents àrees d’aprenentatge del currículum d’educació primària i secundària de la Llei d’Educació de Catalunya 12/2009 (LEC) que hi ha a l’article 52 del capítol I del títol V.

La Llei d’Educació de Catalunya 12/2009 (LEC) és la que regula les competències en educació que té Catalunya. Aquestes tracten des de l’educació infantil fins al batxillerat, així com també la Formació Professional, l’ensenyament d’idiomes, els ensenyaments artístics, els ensenyaments esportius i l’educació d’adults.


Per altra banda, també s’han de tenir en compte les competències bàsiques especificades a la LEC. Per fer aquesta feina s’ha utilitzat el desplegament de les competències bàsiques per a ambdues etapes realitzat per Zabala (2011).

La raó per la qual s’ha volgut consultar aquesta font, a part del currículum educatiu oficial, està exposada en la mateixa publicació:

«En allò en què el professorat té més coneixement i experiència, és a dir, l’ensenyament de cada una de les àrees, l’Administració educativa fa un desplegament exhaustiu, atès que concreta amb un detall ben notable el què i el quan cal ensenyar i avaluar. Per contra, en el cas de les competències que mai han estat objecte de l’ensenyament, si més no oficialment, i de les quals, per tant, existeix un desconeixement important, es deixa en mans dels centres i del professorat la tasca de concretar per a cada unitat didàctica i en cada nivell els diferents components curriculars que hi estan relacionats. Al mateix temps, es demana, i en alguns casos s’exigeix de manera explícita, que les programacions d’aula concretin allò que les administracions no han sabut desenvolupar, alhora que s’anuncia que es realitzaran proves periòdiques sobre el grau de domini de les competències assolides per l’alumnat sense haver identificat els continguts que s’han d’avaluar en cada cicle o nivell.

[…] És en aquest punt on cobra sentit aquest llibre. L’objectiu que persegueix és el de concretar i donar resposta, en la mesura del que sigui possible i a partir del coneixement existent, a allò que el currículum oficial no ha sabut o no ha pogut determinar i ha deixat en mans del professorat: el desplegament de totes aquelles competències que no estan expressades en el currículum per àrees. Així es pretén donar una resposta, evidentment no l’única possible i, per tant, a tall de proposta a les preguntes de per què, què, quan cal ensenyar i què i quan cal avaluar, al mateix temps d’oferir orientacions generals sobre la metodologia i l’avaluació».

Per tal d’apropar el sistema educatiu espanyol al de la resta dels països d’Europa, es treballa amb un nou paradigma educatiu, el treball per competències. Aquestes competències bàsiques han de representar un conjunt d’habilitats cognitives, actitudinals i procedimentals que han de garantir el desenvolupament personal i social de l’alumne tenint en compte les seves necessitats i l’execució dels seus drets i deures. L’adquisició de les competències ha de perdurar en el temps i estar present durant tota la vida.

Així doncs, de l’anàlisi de les àrees d’aprenentatge i de les competències bàsiques es conclou que només l’àrea d’educació per al desenvolupament personal i la ciutadania té com a contingut d’aprenentatge la Convenció sobre els Drets de l’Infant. La resta d’àrees i competències bàsiques, però, detallen molts procediments i actituds relacionats amb els valors i principis que es desprenen dels drets de la Convenció.


Currículum d’educació primària

Com a resum del buidat fet del currículum de primària es pot concloure que:

 • Des de l’àrea de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, i llengua estrangera es defineix contingut d’aprenentatge relacionat amb la participació a classe i expressió i defensa d’idees, la llibertat d’accés a la informació i la interpretació crítica de la informació.
 • A l’àrea de coneixement del medi es marquen aprenentatges de coneixement del cos, salut i higiene, respecte pel medi ambient i sostenibilitat, així com respecte per la diversitat, la participació social i la llibertat d’accés a la informació.
 • A l’àrea d’educació per al desenvolupament personal i la ciutadania és on s’especifica l’aprenentatge de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, així com el treball d’aspectes actitudinals íntimament lligats amb el contingut de la Convenció com ara el rebuig als comportaments discriminatoris, el respecte per la diversitat, l’acceptació de la identitat personal i social, la participació social, l’anàlisi de la informació dels mitjans de comunicació, la resolució de conflictes i mediació, el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat, així com la conducta cívica i democràtica (solidaritat, empatia, llibertat, responsabilitat, assertivitat…).
 • Pel que fa a l’àrea d’educació artística, es treballa l’expressió audiovisual, com una eina més de comunicació dels infants, i a educació física es recull el coneixement del cos, els hàbits saludables i la valoració del joc com a divertiment per al temps de lleure.


Per altra banda, el desplegament de les competències bàsiques per a l’etapa de primària permet veure el treball d’autonomia i iniciativa personal relacionat amb el rebuig als comportaments discriminatoris, la definició i acceptació de la identitat personal i la llibertat d’accés a la informació. La competència social i ciutadana inclou com a contingut d’aprenentatge la identitat personal, social i cultural, la participació democràtica i el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat.

Pel que fa a la competència artística i cultural, s’hi reflecteix el treball de l’alumnat en la identitat artística i cultural, la llibertat d’expressió mitjançant l’art i l’accés a la cultura i l’art. La competència comunicativa lingüística i audiovisual defineix l’aprenentatge per a l’anàlisi de la informació dels mitjans de comunicació i, en darrer lloc, la competència de tractament de la informació i competència digital treballa aspectes com la llibertat d’accés a la informació TIC i l’expressió d’informació mitjançant TIC.


Currículum d’educació secundària

A partir del buidat realitzat en el currículum d’educació secundària s’extreu que:

 • A l’àrea de llengües es treballa la valoració de la diversitat lingüística, la llibertat d’accés a la informació, la interpretació crítica de la informació i l’anàlisi de la informació dels mitjans de comunicació.
 • A l’àrea de ciències de la naturalesa es treballen hàbits saludables i respecte al medi ambient i la sostenibilitat.
 • A ciències socials, geografia i història hi ha definits aprenentatges relacionats amb el rebuig als comportaments discriminatoris, l’acceptació de la identitat cultural, la llibertat d’accés a la informació, l’anàlisi de la informació dels mitjans de comunicació, el desenvolupament de la conducta cívica i democràtica (solidaritat, empatia, llibertat, responsabilitat, assertivitat…) i també el respecte del medi ambient i la sostenibilitat.
 • Pel que fa a l’àrea d’educació física, s’hi treballen aspectes com el rebuig als comportaments discriminatoris, el desenvolupament d’hàbits saludables, el respecte del medi ambient i la sostenibilitat, i la valoració del joc com a divertiment per al temps de lleure.
 • L’àrea d’educació per al desenvolupament personal i la ciutadania, igual que a primària, treballa específicament la declaració de drets humans d’àmbit internacional, així com el rebuig als comportaments discriminatoris, el respecte per la diversitat, l’acceptació de la identitat personal i social, la participació social, el desenvolupament de conductes cíviques i democràtiques (solidaritat, empatia, llibertat, responsabilitat, assertivitat…), l’anàlisi de la informació dels mitjans de comunicació, el desenvolupament d’hàbits saludables i el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat.
 • Les àrees artístiques treballen l’expressió audiovisual i la llibertat d’accés a la cultura i l’art, mentre que l’àrea de tecnologies vol desenvolupar la possibilitat d’accés a la informació, la llibertat d’expressió mitjançant recursos TIC, i el respecte del medi ambient i la sostenibilitat.
 • En darrer lloc, des d’història i cultura de les religions es treballa sobre la llibertat de pensament, consciència i religió.Respecte al desplegament de les competències bàsiques per a l’etapa de secundària, s’observa un treball sobre el rebuig dels comportaments discriminatoris, l’acceptació de la identitat personal i la participació social en la competència d’autonomia i iniciativa personal. Amb alguns punts de confluència, la competència social i ciutadana marca aprenentatges de desenvolupament de la identitat personal, social i cultural, la participació democràtica i el respecte del medi ambient i la sostenibilitat.

Per acabar, la competència artística i cultural inclou aprenentatges relacionats amb el desenvolupament de la identitat artística i cultural, la llibertat d’expressió mitjançant l’art i l’accés a la cultura i l’art. La competència comunicativa lingüística i audiovisual tracta l’anàlisi de la informació dels mitjans de comunicació, i la competència de tractament de la informació i competència digital pretén desenvolupar la llibertat d’accés a la informació TIC i l’expressió d’informació mitjançant TIC.

Et recomanem que consultis el buidat complet: Informe Currículum i drets de la infància. Una escola amb drets.

Resol les següents activitats d'aprenentatge a l'entorn virtual de formació Odissea.

 • M4_Activitat 2. Relaciona els objectius del currículum educatiu d’educació primària (LEC) amb els articles de la Convenció sobre els Drets de l’Infant que fomenten el respecte.
 • M4_Activitat 3. Imagina que al teu centre educatiu s’ha decidit fer un seguiment del treball de la Convenció sobre els Drets de l’Infant a les aules i, com a coordinador pedagògic, se’t demana que elaboris una proposta per poder treballar, al primer cicle d’educació secundària, l’article 31 de la Convenció: Els nens i nenes tenen dret al descans, al lleure, al joc, i a les activitats recreatives pròpies de la seva edat, i a participar lliurement en la vida cultural i artística. Analitza, a partir del buidat realitzat en el currículum de secundària i en el desplegament de les competències bàsiques d’aquesta etapa, quines àrees/competències bàsiques podrien ajudar a assolir aprenentatges relacionats amb aquest article i especifica en relació amb quins objectius, continguts d’aprenentatge i indicadors d’avaluació programaries les activitats.
 • M4_Activitat 4. Revisa el que has après sobre com es relaciona la Convenció amb el currículum escolar.
 • M4_Activitat 5. Relaciona els continguts que cal treballar en les etapes d’educació primària i educació secundària amb les competències bàsiques corresponents.
 • M4_Activitat 6. Llegeix el conte «Quan els drets del nen Pirulo topen amb els de la granota Aurèlia». Un cop llegit el conte et proposem que pensis una activitat per treballar a l’aula amb els teus alumnes. Et recomanem que tinguis en compte els punts següents:
  • Fer una descripció i desenvolupament de l’activitat.
  • Indicar-ne l’objectiu o objectius (per a què serveix).
  • Indicar quin material es necessita per dur-la a terme.

Creus que és important que els continguts i valors de la Convenció es treballin a totes les àrees? Per què?