Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Previous revision
cmd:eif:aedi:modul_3:apartat_5 [2016/09/22 08:59]
mgonza97 [5. Educació en drets de la infància]
cmd:eif:aedi:modul_3:apartat_5 [2016/09/22 09:00] (actual)
mgonza97 [5. Educació en drets de la infància]
Línia 52: Línia 52:
 Els drets de la infància són drets humans, i l’educació en drets de la infància Els drets de la infància són drets humans, i l’educació en drets de la infància
 és en conseqüència un component de l’educació en drets humans. D’acord és en conseqüència un component de l’educació en drets humans. D’acord
-amb la [[https://​documents-dds-ny.un.org/​doc/​UNDOC/​GEN/​N11/​467/​07/​PDF/​N1146707.pdf?​OpenElement|Declaració de les Nacions Unides sobre educació i formació en+amb la [[https://​documents-dds-ny.un.org/​doc/​UNDOC/​GEN/​N11/​467/​07/​PDF/​N1146707.pdf 
 +|Declaració de les Nacions Unides sobre educació i formació en
 matèria de drets humans del 2012]], implica aprendre sobre drets, mitjançant matèria de drets humans del 2012]], implica aprendre sobre drets, mitjançant
 els drets i per als drets, en un context d’aprenentatge com a dret.\\ els drets i per als drets, en un context d’aprenentatge com a dret.\\