5. Educació en drets de la infància


Quan parlem d’educació en drets de la infància (EDI) ens referim a ensenyar i aprendre els continguts i principis de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, i a l’aplicació de l’enfocament de drets per tal que tant els titulars d’aquests drets —els infants— com els seus garants els promoguin i exerceixin en l’àmbit de la família i de la comunitat.

Per explicar el concepte d’enfocament de drets, recorrem a la definició que en fa el Comitè sobre els Drets de l’Infant:

«El respecte per la dignitat, la vida, la supervivència, el benestar, la salut, el desenvolupament, la participació i la no-discriminació de l’infant com una persona titular de drets ha de ser establert i defensat com la fita preeminent de les polítiques d’infància dels estats part. La millor manera d’aconseguir-ho és respectant, protegint i donant compliment a tots els drets de la Convenció (i els seus protocols facultatius). Requereix un canvi de paradigma allunyat […] dels paradigmes en què els infants són percebuts i tractats com a “objectes” necessitats d’assistència i no com a titulars de drets no negociables que són […]. “L’enfocament de drets” promou el ple exercici dels drets que figuren en la Convenció de tots els infants mitjançant l’enfortiment de la capacitat dels garants perquè compleixin les seves obligacions de respectar, protegir i complir els drets (article 4) i la capacitat dels titulars de drets per reclamar els seus drets: guiats en tot moment pels drets a la no-discriminació (article 2), la consideració de l’interès superior de l’infant (article 3.1), la vida, la supervivència i el desenvolupament (article 6) i el respecte de les opinions de l’infant (article 12). Els infants també tenen dret a ser orientats i guiats en l’exercici dels seus drets per part de les persones que en tenen cura, pares i mares i membres de la comunitat, d’acord amb l’evolució de les facultats de l’infant (article 5). Aquest “enfocament de drets” és holístic i posa l’accent en el suport a les fortaleses i recursos del propi infant i de tots els sistemes socials dels quals el nen o nena forma part: la família, l’escola, la comunitat, les institucions i els sistemes religiosos i culturals». (Wernham, en edició)


En resum, l’enfocament de drets de la infància valora la dignitat, la vida, la supervivència, el desenvolupament, la participació i l’interès superior de l’infant, sense discriminació. Respecta els infants com a titulars de drets i faculta els seus garants per complir les seves obligacions envers els infants. Reconeix el paper de les famílies i de la comunitat a l’hora de donar suport als infants per exercir els seus drets.

En aquest sentit, la participació és un component essencial de l’enfo cament de drets. La participació ha de formar part de l’experiència diària de tots els infants, no només ha de consistir en un involucrament ocasional o a prendre part en consultes o esdeveniments. L’enfocament integral de l’escola és una bona manera d’aconseguir aquesta fita. En aquest sentit, la formació és necessària tant per als infants com per als adults responsables per tal de crear entorns aptes per a la participació: actituds positives, espais respectuosos i segurs, mecanismes formals i informals.

Els drets de la infància són drets humans, i l’educació en drets de la infància és en conseqüència un component de l’educació en drets humans. D’acord amb la Declaració de les Nacions Unides sobre educació i formació en matèria de drets humans del 2012, implica aprendre sobre drets, mitjançant els drets i per als drets, en un context d’aprenentatge com a dret.

Article 2

1. L’educació i la formació en matèria de drets humans estan integrades pel conjunt d’activitats educatives i de formació, informació, sensibilització i aprenentatge que tenen per objecte promoure el respecte universal i efectiu de tots els drets humans i les llibertats fonamentals, de manera que contribueixen, entre altres coses, a la prevenció dels abusos i violacions dels drets humans perquè proporcionen a les persones coneixements, capacitats i comprensió i en desenvolupen les actituds i comportaments perquè puguin contribuir a la creació i promoció d’una cultura universal de drets humans.

2. L’educació i la formació en matèria de drets humans engloben:

  • l’educació sobre els drets humans, que inclou facilitar el coneixement i la comprensió de les normes i principis de drets humans, els valors que els sostenen i els mecanismes que els protegeixen;
  • l’educació per mitjà dels drets humans, que inclou aprendre i ensenyar respectant els drets dels educadors i els educands;
  • l’educació per als drets humans, que inclou facultar les persones perquè gaudeixin dels seus drets i els exerceixin, i respectin i defensin els dels altres.Així, l’educació en drets de la infància contindria les esferes d’acció següents:

  • La incorporació dels continguts de la Convenció i de l’enfocament de drets en el currículum formal i no formal i en els entorns d’aprenentatge per a infants.
  • La incorporació dels continguts de la Convenció i de l’enfocament de drets en el currículum i preparació de professionals que treballen directament amb infants o en temes que els afecten.
  • Sensibilitzar a través dels mitjans de comunicació i altres canals informals per tal d’arribar a persones que tenen cura dels infants, altres persones no professionals i membres de la comunitat.
  • Formació i capacitació per a infants i adults per incorporar els principis de la Convenció i l’enfocament de drets en la vida diària i en la pràctica professional.Resol la següent activitat d'aprenentatge a l'entorn virtual de formació Odissea.

  • M3_Activitat 7. Quins articles relaciones més directament amb l’enfocament de drets?