Resum: Els drets humansTot seguit presentem els principals continguts que s’han tractat en aquest mòdul.Els drets humans són un conjunt de facultats i institucions que, en cada moment històric, concreten les exigències de la dignitat, la llibertat i la igualtat humanes, les quals han de ser reconegudes positivament pels ordenaments jurídics en els àmbits nacional i internacional.

Es caracteritzen per ser indivisibles, interdependents i universals.

Justament per aquestes característiques alguns països han defensat diverses formes de relativisme cultural, però cal tenir en compte que tot i les particularitats nacionals i regionals dels diferents estats, aquests tenen el deure de promoure i protegir aquells drets humans que han de ser garantits en qualsevol circumstància (el dret a la vida, la prohibició de la tortura i la prohibició de l’esclavatge).

La Carta de les Nacions Unides està considerada en la pràctica com la «Constitució» de la comunitat internacional. L’objectiu principal d’aquesta és establir les bases d’un sistema de pau mundial i de seguretat col·lectiva.

La Declaració Universal dels Drets Humans respon al convenciment de l’existència de la dignitat inherent a tot ésser humà. Les tipologies de drets reconeguts en la Declaració són:

  • Drets i llibertats d’ordre personal.
  • Drets dels individus en relació amb els grups.
  • Drets i llibertats de caràcter polític.
  • Drets econòmics, socials i culturals.
  • Drets que assenyalen els vincles entre l’individu i la societat.


La Declaració és l’estàndard normatiu comú de les legislacions dels diferents estats i, per tant, es pot considerar com a principi general del Dret internacional.

A partir de la Declaració Universal dels Drets Humans i d’acord amb el pla de treball traçat per la Comissió de Drets Humans, l’ONU va iniciar la construcció d’un sistema universal de protecció dels drets humans que es va basar en tres pilars:

  • La formulació precisa dels drets humans en textos legals (declaracions i tractats internacionals).
  • El foment o la promoció dels drets humans mitjançant diverses accions: difusió, educació en drets humans i cooperació al desenvolupament.
  • L’establiment de mecanismes institucionalitzats de garantia i protecció internacional (òrgans i procediments de control de diferent tipus, amb exclusió de la via jurisdiccional).


Juntament amb el desenvolupament normatiu i l’ampliació dels drets humans reconeguts en la Declaració Universal per mitjà de dos pactes —el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDCP)—, en el si de les Nacions Unides s’han elaborat una sèrie de tractats internacionals amb voluntat de regular aspectes monogràfics de la protecció dels drets humans. Aquests s’agrupen en dos grans grups:

  1. Els que incideixen en la protecció dels grups vulnerables (refugiats, la dona, els infants, els treballadors migrants i les seves famílies i les persones amb discapacitat).
  2. Els que tracten de prevenir i castigar les pitjors vulneracions de drets humans fonamentals (genocidi, discriminació racial, tortura i desaparicions forçades).


Aquests tractats internacionals estableixen òrgans independents de control (comitès), però tenen limitacions. En l’àmbit regional els avenços en matèria de control del compliment són més notables, i és on es veu més desenvolupada la tasca de garantia dels drets humans.

Els drets humans emergents sorgeixen pel fet que el reconeixement dels drets inherents a l’ésser humà és un procés en permanent evolució i actualització, que avança en funció de les necessitats i de les reivindicacions de cada temps i lloc.

Qüestionen el codi de valors establert fins al moment i qüestionen el concepte de drets humans a què aquest codi ha donat lloc. També es poden veure com un espai per poder denunciar les deficiències del sistema politicoeconòmic nacional i internacional.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible van ser adoptats pels líders mundials per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat. Els ODS posen l’accent en què els esforços internacionals en educació han de centrar-se en comptar amb una educació i aprenentatge de qualitat. És fonamental portar-los a l’aula perquè els estudiants puguin conèixer-los i fer una valoració dels mateixos pensant en el seu futur i en el seu propi entorn.