Bibliografia utilitzada

 • FRIGOLÉ, J. (2009). //Vides robades. Genocidi i procreació//. A Revista d'etnologia de Catalunya, núm. 34. Barcelona.
  • Carta de les Nacions Unides (1945)
  • Declaració Universal dels Drets Humans (1948)
  • Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi (1948)
  • Convenció Internacional sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial (1965)
  • Convenció sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra la Dona. (1979)
  • Convenció contra la Tortura i altres Tractes o Penes Cruels, Inhumanes o Degradants (1984)
  • Convenció sobre els Drets de l’Infant (1989)
  • Convenció Internacional sobre la Protecció dels Drets de tots els Treballadors Migratoris i dels seus Familiars. (1990)
  • Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2006)
  • Declaració sobre la Protecció de totes les Persones contra les Desaparicions Forçades (2006)Bibliografia recomanada

 • ABELLÁN HONRUBIA, V. (1998). La internacionalización del concepto y contenido de los derechos humanos. Tres lecciones magistrales. Barcelona. Marcial Pons, p. 33‐53.
 • BARBERO, C. i ARTAGAVEYTIA, L. (2010). Enseñar derechos humanos a los niños del tercer milenio. Montevideo. Santillana (Aula XXI. Praxis).
 • CARRILLO SALCEDO, J. A. (1998). Dignidad frente a barbarie. Madrid. Trotta.
 • COMPASITO (2007).Manual on human rights education for children. Council of Europe Publishing.
 • COMPASS (2002). Manual sobre Educación en los Derechos Humanos con Jóvenes. Consell d’Europa.
 • OFICINA DE L’ALT COMISSIONAT PELS DRETS HUMANS (2004). //ABC: la enseñanza de los derechos humanos. Actividades prácticas para escuelas primarias y secundarias//. Nova York i Ginebra. Publicació de les Nacions Unides.
 • PONS RÀFOLS, F. X. (1998). «La adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos». A Asociación para las Naciones Unidas en España: La Declaración Universal de Derechos Humanos. Comentario artículo por artículo. Barcelona. Icaria, p. 27‐42.Enllaços web