M4.Tema 3. La lectura al voltant de les àrees curriculars

La lectura extensa de textos literaris o informatius pot expandir el seu lloc a l’escola a través de múltiples activitats que en permetin l’associació amb tots els aprenentatges curriculars.

Els més immediats són els aprenentatges lingüístics. Els llibres s’ofereixen com un gran punt de partida per parlar o escriure sobre ells, a partir d’ells o segons ells, en activitats que interrelacionin la lectura, l’escriptura i la parla. Un gran nombre d’experiències escolars han demostrat àmpliament els beneficis d’aquestes situacions d’aprenentatge en el domini progressiu de la llengua.

Però els avantatges poden estendre’s als coneixements específics de les àrees curriculars a través de l’ús associat de textos informatius, així com també dels literaris a causa de la riquesa d’elements culturals (socials, filosòfics, ètics, històrics, artístics, etc.) que es troben en aquestes obres.

Per a aquest espai de lectura escolar, cal pensar en llibres, textos o webs de referència que haurien de fer acte de presència a l’aula en moments determinats o períodes concrets. Per exemple, llibres que poden llegir-se paral·lelament o consultar-se per servir de models del resultat que s’espera en projectes d’escriptura sobre gèneres literaris determinats; obres provinents d’altres països com a suport per a l’acollida i integració d’alumnes estrangers; textos o webs per ser usats com a introducció o incitació a la lliure ampliació dels temes a tractar en diferents àrees; llibres il·lustrats o webs que s’aliïn amb activitats artístiques per ampliar-ne els exemples i les possibilitats; obres de ficció per propiciar la immersió vivencial de temes, llocs i èpoques tractades en l’àrea d’estudi social; etc.

No cal pensar en lectures obligatòries. Poden ser textos puntuals, llegits o presentats pel docent o aportats pels alumnes; conjunts d’obres que formin un teló de fons mentre duren les activitats d’aprenentatges concrets, incorporats com a instruments de cultura a l’abast dels alumnes, perquè s’entretinguin fullejant-los, els serveixin com a suggeriment de format o de model en els seus escrits o els ajudin a entendre i relacionar coneixements tractats en àrees diferents.

Orientacions per a la planificació de la lectura al voltant de les àrees curriculars

Textos i lots de llibres a l’entorn d’un autor, gènere o temàtica.

Qualsevol tema escolar pot trobar suport en llibres i documents posats a l’abast dels alumnes durant el període de treball. Narracions històriques sobre el període treballat, contes dels animals que s’observen, imatges o poemes al·lusius, informes de qüestions relacionades, etc. poden fer-se presents a l’aula de manera “gratuïta” per tal d’ajudar els alumnes a estendre la seva curiositat, trencar barreres sobre les àrees de coneixement o fornir-los models sobre el que s’espera que elaborin en un període de treball concret.

Treballem per projectes.

"Els castells"

Exposicions temporals.

Determinades metodologies de treball en els centres, ja sigui per projectes, problemes o altres, demanen una atenció especial en l’obtenció i aprofundiment de la informació. És per això que és d’especial interès l’elaboració d’exposicions a l’entorn de temes determinats. Les exposicions, mostrades en públic al mateix centre, poden tenir per fil conductor la visita d’un autor, algun aniversari concret o altres motius que ens portin a la recerca, disseny i exposició. En aquesta tasca, no només hi ha d’intervenir el professorat de l’àrea, sinó que és una gran ocasió per establir col·laboracions interdisciplinàries entre les àrees, i la naturalesa de l’activitat acostuma a donar un paper rellevant a les àrees artístiques.

Elaboració i selecció de lots de bibliografia i altres suports.

Els recursos de què disposa el centre poden ser limitats si es comparen amb els que disposa la biblioteca pública. Per optimitzar els recursos pot ser convenient establir ponts entre la biblioteca del centre i la biblioteca pública a fi i efecte d’elaborar bibliografies conjuntes i establir un circuit de préstec orientat a l’especialització, és a dir, a donar resposta a les necessitats pròpies d’una àrea o d’un tema.

Recursos per a la lectura al voltant de les àrees curriculars

  • Bibliografies temàtiques (Rosa Sensat, Biblioteques especialitzades, Departaments de Cultura i Educació…)
  • Experiències interdisciplinàries de diversos centres: en podem trobar nombrosos exemples a revistes d’educació i a webs dels propis centres o institucionals i tot.