L'objectiu d'aquesta activitat es la creació d'una eina que ens ajudi a guiar-nos dins del procés de creació, desenvolupament i mateniment de l'espai virtual de la biblioteca.

El que es vol aconseguir amb aquest projecte és determinar quin és l'estat de la biblioteca en relació a l'ús de la tecnologia i, en funció dels resultats d'aquesta avaluació, determinar quines són les accions necessàries de disseny per aconseguir una integració eficient de la tecnologia i els recursos digitals.

Aquest document no és un annex sinó que s'integra en el Projecte de Biblioteca i el completa.

Les tasques a realitzar són:

  1. Redacció dels objectius principals d'aquest pla d'acció i relacionar amb la missió de la biblioteca i els eixos principals de treball.
  2. Redacció de les metes i objectius bàsics a aconseguir.
  3. Concreció dels objectius en activitats i recursos a desenvolupar.
  4. Redacció de les eines i instruments d'avaluació.

Producte final

El producte final serà la redacció d'un Pla d'acció 2.0 de la biblioteca en l'àrea digital que s'integri dins del Projecte de Biblioteca i en què s'estableixin les línies principals d'actuació en l'entorn digital de la biblioteca.

Especificacions del document

En aquest Pla d'Acció 2.0 hauran d'aparèixer els següents elements:

  • Hauran de redactar-se un mínim de 3 objectius.
  • S'hauran de pensar dues activitats per a cada objectiu.
  • Les activitats s'hauran de descriure indicant com es desenvoluparà l'activitat, la vinculació amb els objectius generals, les eines a utilitzar i el producte final a generar.
  • S'hauran d'establir quins són els indicadors d'avaluació pels diferents objectius.
  • L'extensió màxima del document serà de 10 pàgines (sense incloure portada, sumari i bibliografia).