Els camps de text lliure i les dades físiques

Els camps de text lliure

Els camps que es gestionen com camps de text lliure són Títol, Col·lecció, Lloc d'edició i Data, que es descriuen en aquesta mateixa pràctica.

Els camps

Títol

És la denominació del recurs. El títol s’ha d’introduir en el mateix ordre i tal com està escrit a la portada del llibre (el títol original). Se n'ha de respectar la redacció, l'ordre i l'ortografia.

 • Exemples: Anna Bruixa o El mar explicat a petits i grans.

En escriure el títol és preferible restringir l’ús de majúscules a la lletra inicial i als casos que convingui (noms propis, etcètera).

 • Exemple: El zoo d’en Pitus.

Altres aspectes a tenir en compte sobre el camp títol:

Els llibres que tenen un títol on s'inclou l'autor s'han de consignar de la manera com apareix.

 • Exemple: Els contes d'Andersen

Si un llibre inclou més d'un títol es transcriuen en l'ordre que apareixen, separats per un espai, un punt i coma (;) i un altre espai.

 • Exemple: La fierecilla domada ; Rinconete y Cortadillo

Si el document conté un subtítol, aquest l'hem de transcriure a continuació del títol separat per un espai, dos punts (:) i un altre espai.

 • Exemple: Mar enllà : l'expansió mediterrània (segles XIII-XV)

Algunes obres tenen dos títols. És el cas d'algunes obres bilingües. S'escriuen en l'ordre que apareixen en el llibre, i el segon títol se separa del primer per un espai, el signe igual ( = ) i un altre espai. També és el cas de les pel·lícules en DVD (si hom vol fer-hi constar el títol original).

 • Exemple: El ric i el pobre = El rico y el pobre o El submarí = Das boot

Col·lecció

El nom de la col·lecció s’ha d’introduir tal com està escrit i, al darrere, separat per un punt i coma (;) i espai, el número de la col·lecció.

Exemple: Els grumets de mar enllà; 21

Si el document pertany a una subcol·lecció o a una sèrie dins una col·lecció s’ha d’escriure:

[Nom col·lecció]. [Nom subcol·lecció o sèrie]; [núm]

 • Exemple: Els Grumets. Sèrie blava; 175

De vegades, en afegir les dades d’un registre des d’un altre catàleg, s’incorporen a aquest camp dades del camp editorial. Per tant, cal revisar-ho i eliminar la informació que no sigui correcta.

Lloc d'edició

Es tracta de la ciutat on ha estat publicat el document. Concretament el nom de la ciutat on té la seu l’editorial que el publica.

Es transcriu en la forma i en la llengua d'ús del catàleg.

 • Exemple: Barcelona - Vitòria - Milà - Nova York

Data

Posar l’any de publicació de l’edició del document que es registra. Si no hi consten de manera explícita, s'anotaran per ordre:

 • La data de copyright ©
 • La data del Dipòsit legal, que indica la data d’impressió del document.

Quant als documents que tinguin més d'una data, s'anotarà la primera que hi consta.

Les dades físiques

Inclou els apartats següents: Mides, Volums, Pàgines, Procedència i Característiques.

Mides

En aquest camp s’anoten les mides del document (amplada x alçada), generalment en centímetres.

Quan s’anota l’alçada no s’ha d’escriure l’abreviatura cm, car aquesta surt per defecte en l’entorn de Consulta.

Si importeu les dades del catàleg de la DIBA les mides porten l’abreviatura cm. Convé treure-la, perquè a la fitxa de l’entorn Consulta surt repetida: cm.cm.

Si la mida d’un llibre té decimals, s’arrodoneix pel centímetre superior.

 • Exemple: si trobem 22,6 escriurem 23.

En el cas que el document tingui unes mides especials es pot fer constar l’alçada i l’amplada separades per un espai, el signe x i un altre espai.

 • Exemple: 21 x 34.

Aquesta informació apareix a la zona Descripció de l’entorn Consulta.

Volums

Si l’obra té més d’un volum, en aquest camp consignareu el nombre de volums de què consta.

Consideracions al voltant d’aquest camp:

a) Utilitzareu aquest camp sempre que catalogueu una obra de consulta no destinada al préstec, als volums de la qual hagueu decidit assignar el mateix número de registre.

 • Exemple: Gran Enciclopèdia Salvat

b) Quan registreu un document d’un sol volum, en aquest camp no hi escriureu res. Per defecte es considera que aquest camp en blanc és sinònim d'un sol volum.

c) Si és una obra destinada al préstec i té més d’un volum amb continguts diferents, cal catalogar cada volum com un registre diferent. D’aquesta manera el control del préstec és més fàcil.

 • Exemple: Catalunya dins l'Espanya Moderna de Pierre Vilar o Atlas Universal de National Geographic.

Pàgines

En aquest camp s’anota el nombre de pàgines que té el llibre. La numeració s'anota en xifres aràbigues.

Si un document no està paginat, es compten les pàgines i s'anoten entre claudàtors [].

 • Exemple: [24]

No s’ha d’escriure l’abreviatura p., car aquesta surt per defecte en l’entorn Consulta.

Si importeu les dades del catàleg de la DIBA les pàgines porten l’abreviatura p. Convé treure-la, perquè a la fitxa de l’entorn Consulta sortiria repetida: p.p.

Aquesta informació apareix a la zona Descripció de l’entorn Consulta.

Procedència

Indica de quin catàleg s’ha incorporat la fitxa del document.

Característiques

En aquest camp hi podeu afegir informacions que ajuden a completar les característiques físiques del document, així com donar informació del material d'acompanyament d'un material principal.

Per exemple:

 • El número de l'edició d'un document si interessa fer-ho constar (exemple: 2a ed.).
 • Si es cataloga un DVD es pot afegir la durada del film (120 m), i si es vol també s'hi poden incloure els continguts extres i els subtítols que du.
 • Si es cataloga un vídeo se n'anota el format (VHS) i la durada total. Alguns vídeos didàctics porten adjunta una guia didàctica. S'hi farà constar de la següent manera: «+ guia didàctica».
 • Si es cataloga una casset de cançons se’n pot afegir la durada total.
 • Si es cataloga un llibre que porta un DVD o un enregistrament d’àudio o un CD-ROM s’hi pot fer constar (exemple: «+ casset»).
 • Si es cataloga una col·lecció de diapositives s'hi pot fer constar el nombre d'aquestes.
 • S'hi pot fer constar que és un llibre amb il·lustracions. S'escriu il·l. Si són en blanc i negre s'escriu B/N i si són en color col.
 • Si el document s'acompanya d'altres unitats físiques (casset, CD-ROM, puzzles, làmines, etcètera) es pot fer constar.
 • Si es cataloga material cartogràfic, en aquest camp es pot fer constar l'escala del document de la manera següent: Escala 1:XXXX - exemple Escala 1:50.000
 • Pel que fa als documents editats des de la mateixa escola i que hom vulgui catalogar, s'haurà de consignar al camp Característiques aquella informació de la qual es dedueixi que la publicació ha anat a càrrec del centre docent.

Aquesta informació apareix a la zona Descripció de l’entorn Consulta.

Altres camps de registre

URL

Aquest camp permet incorporar adreces web. S’hi pot incloure una adreça web relacionada amb el material que es cataloga (guies didàctiques, informacions sobre l’autor o la protagonista del llibre, etcètera).

 • Exemple: si catalogueu El violí d'Auswitch, de Maria Àngels Anglada, al camp URL hi podeu afegir l’adreça de la «Proposta de Lectura», que podeu trobar a l'apartat d'ESO de l'àrea de llengua catalana de l'edu365.cat.

Quan es visualitza des de l'entorn Consulta, l'adreça és activa.

Imatge

Aquesta opció permet inserir una imatge per a cada registre. Podeu posar-hi la portada o alguna il·lustració del document.

Premeu Navega, accedireu a l'explorador, escolliu aleshores la imatge (format JPG, GIF o PNG).

Sota el camp Imatge apareixerà l'adreça on el servidor ha allotjat la imatge. La imatge queda incorporada al servidor amb el número de registre de la fitxa corresponent, i perd el nom original.

En prémer Vegeu imatge podeu accedir a la imatge. El botó permet esborrar-la.

Les imatges no poden tenir una mida superior al 50 Kb, si la superen l’aplicació no les deixa incorporar.

Per tal que, des de la fitxa bibliogràfica de l’entorn Consulta, la imatge tingui una bona resolució,

Aquesta ha de tenir una resolució de 200 píxels. Si és menor, l’aplicació l’amplia fins a aquesta mida, la qual cosa en provoca una distorsió de la visualització i la qualitat.

Si introduïu una imatge en un registre que ja en tenia, la nova imatge en principi substitueix l'antiga. Sovint però sembla que no s’aconsegueix. El consell pràctic és eliminar la imatge primera, guardar el registre, carregar la nova imatge i finalment prémer desar.

Camp Lliure

En aquest camp cal destacar la informació que es considera rellevant del document catalogat i no ha estat recollit en la resta de camps.

La informació que s’hi afegeixi apareixerà a la zona de Descripció de l’entorn de Consulta.

La informació que hom consigna al Camp lliure permet recuperar documents fent la cerca des de l'entorn de Consulta.