Biblioteca escolar i comunitat educativa

Presentació

Amb l’avenç de la societat de la informació és més necessari que mai un model de biblioteca escolar que es desenvolupi amb la implicació de la comunitat eductiva i la societat. Al marge del desplegament intern de les funcions de la biblioteca escolar, és imprescindible comptar amb els principals agents, institucions i entitats, els principals objectius dels quals es basen a vetllar per l’evolució social i cultural de les persones.

Biblioteques, administracions governamentals, locals i supralocals, mitjans de comunicació, entitats especialitzades en literatura infantil i juvenil, etc., actuen d’elements de suport i dinamitzadors amb els quals la biblioteca escolar ha de comptar. Les sinergies, els intercanvis, les col·laboracions, a part de rendibilitzar recursos, generen idees i creativitat: en definitiva sumen i construeixen.

Objectius

  • Identificar les disposicions dels principals documents de directrius de biblioteques escolars relatives a les famílies, la biblioteca pública i l’entorn.
  • Descobrir els beneficis que reporta el treball en xarxa de les biblioteques escolars amb el seu entorn.
  • Conèixer institucions i recursos de suport a la comunitat educativa relacionats amb la lectura.
  • Descobrir les diferències entre el model de biblioteca escolar i biblioteca pública, i valorar-ne la relació de complementarietat.

Contingut

  • Institucions i recursos de suport a la lectura adreçades a la comunitat educativa. Treball en xarxa.
  • Col·laboració entre la biblioteca escolar i la biblioteca pública.
  • Paper de la família i l’entorn pel que fa a la lectura i la informació.

Temes

  • Tema 3: Biblioteca escolar i biblioteca pública
  • Tema 4: Biblioteca escolar i serveis educatius