Concepte de biblioteca escolar

La societat actual disposa d’una gran quantitat d’informació. Millorar la competència lectora, les habilitats en l’accés a les fonts i el tractament de la informació és cabdal per transformar aquesta informació en coneixement. Als centres educatius, la biblioteca escolar és un recurs clau per a la millora de la competència lectora, que es concreta en: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.

Tal com explicita el Manifest de la biblioteca escolar de la UNESCO, en el context de l’ensenyament i de l’aprenentatge per a tothom, la biblioteca escolar “proporciona informació i idees que són fonamentals per tal de reeixir en la societat contemporània, basada en la informació i el coneixement. La biblioteca escolar dota els estudiants d’eines que els permetran d’aprendre al llarg de tota la vida i desenvolupar la imaginació, fent possible així que esdevinguin ciutadans responsables".

A les directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius es concreta la missió de la biblioteca escolar:

La missió de la biblioteca escolar és facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació tot afavorint els processos d’aprenentatge autònom i la creació del coneixement.

Presentació

Aquest mòdul defineix el concepte actual de biblioteca escolar dins del marc del projecte educatiu de centre, i presenta les normatives, les directrius i els programes de referència que el sustenten.

Objectius

 • Identificar els elements clau de la biblioteca escolar.
 • Conèixer-ne les normatives, les directrius i els programes de referència.
 • Aprofundir en la implementació de la biblioteca al centre educatiu.
 • Conèixer les funcions de la biblioteca escolar.
 • Comprendre la necessitat d'establir relacions i col·laboracions amb l'entorn social proper al centre.

Continguts

 • Concepte actual de biblioteca escolar.
 • Biblioteca i currículum.
 • Biblioteca 2.0.
 • La biblioteca com a recurs educatiu per al centre.
 • Les funcions de la biblioteca escolar.
 • La biblioteca i l'entorn social del centre.

Temes

 • Tema 1: Marc legislatiu, directrius i programes per a la biblioteca escolar
 • Tema 2: Biblioteca escolar i centre educatiu
 • Tema 3: Una biblioteca al servei del currículum