Presentació

La biblioteca escolar, a diferència d’altres tipologies bibliotecàries, es conceptualitza com un recurs pedagògic de gran valor que afavoreix els processos d’ensenyament-aprenentatge. Per aquest motiu ha d’estar integrada en el projecte educatiu del centre i totes les accions bibliotecàries que desenvolupi –d’organització i de gestió dels recursos– han de concebre’s com una necessitat derivada de l’ús de la biblioteca com a recurs docent.

La biblioteca escolar dóna suport, de manera general, al desenvolupament del projecte educatiu de centre i, de manera concreta, al desenvolupament del currículum; fent atenció especial als continguts curriculars relacionats amb la lectura, la formació literària i la competència informacional.

L’ePèrgam és l’aplicació de gestió de les biblioteques escolars que ofereix el Departament d'Ensenyament. És una aplicació en línia i es caracteritza per:

 • Aprofitar els avantatges de la xarxa per fer la catalogació (accés a catàlegs col·lectius).
 • Permetre la consulta en línia dels catàlegs de les biblioteques escolars.
 • Disposar de funcionalitats per incentivar l'ús de la biblioteca per part de la comunitat escolar (novetats, comentaris de llibres, guies de lectura…).
 • Facilitar el manteniment tècnic de les dades bibliogràfiques i d'usuaris.

Objectius

La finalitat d'aquest curs és doble. En primer lloc, donar els coneixements bàsics del concepte i dinamització de biblioteca escolar al professorat responsable de la biblioteca i/o membre de la comissió de biblioteca. En segon lloc, donar els coneixements bàsics de catalogació i utilització de l’aplicació ePèrgam per a aquell professorat responsable de la catalogació i difusió de la informació de la biblioteca del centre educatiu.

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

 • Aprofundir en el concepte de biblioteca escolar com a centre de recursos obert a la comunitat educativa.
 • Organitzar i dinamitzar la biblioteca perquè esdevingui un recurs per al desenvolupament del currículum, de la competència informacional i per al foment de la lectura.
 • Treballar el concepte de dinamització i la seva pràctica.
 • Iniciar la redacció i/o actualització del projecte de biblioteca del centre.
 • Introduir el concepte de biblioteca i donar una visió general del procés d'organització del seu fons documental.
 • Donar a conèixer el funcionament de l'aplicació ePèrgam per a la gestió de les biblioteques escolars.
 • Donar criteris per a la catalogació de documents.
 • Donar visibilitat a la biblioteca de centre, en concret amb l'entorn de consulta.

Continguts

El contingut de cada mòdul és:

Mòdul 1: Concepte de biblioteca escolar

Mòdul 2: Organització i gestió de la biblioteca escolar

Mòdul 3: Àmbits d'actuació pedagògica

Mòdul 4: Biblioteca escolar i comunitat educativa

Mòdul 5: L'anàlisi documental i la catalogació (I). L'anàlisi formal

Mòdul 6: L'anàlisi documental i la catalogació (II). L'anàlisi del contingut

Mòdul 7: Eines per a la gestió del catàleg i el préstec

Mòdul 8: La difusió i la sortida de la informació

Seguiment

Els cursos telemàtics es desenvolupen dins l'entorn web Odissea (Entorn virtual de formació del professorat), plataforma de comunicació que fa les funcions d'aula virtual. Es pot entrar dins d'aquest entorn de dues maneres diferents: amb l'identificador XTEC o amb l'identificador de l'ATRI.

Cada mòdul conté continguts teòrics i tasques a realitzar. L'enviament dels exercicis i les consultes al formador/a es fan dins d'Odissea i cal estar connectat a Internet.

El curs es fa via telemàtica. Es pot seguir des del lloc, horari i dia de la setmana que l'alumne/a decideixi. Cal, però, seguir el calendari previst per al lliurament dels exercicis de cada mòdul i del projecte final, així com mantenir un contacte regular amb el formador o formadora, mitjançant el fòrum creat a cada mòdul de l'entorn Odissea.

El tutor o tutora resoldrà les dificultats que puguin sorgir en la resolució de les tasques de cada mòdul i orientarà en la realització del projecte final de curs. És previst que el temps mitjà de resposta a les consultes de l'alumnat no superi els tres dies laborables, exceptuant els caps de setmana i els períodes de vacances escolars.

Els treballs lliurats amb antelació respecte a la data prevista al calendari, no seran corregits fins que comenci l'esmentat període.

El lliurament amb un retard excessiu dels treballs i la falta de resposta als missatges tramesos pel tutor/a poden causar la baixa del curs, així com la detecció de la no autoria de les tasques. La possible baixa serà anunciada per part del tutor o tutora a l'alumne. L'abandonament del curs durant un període de dos mòduls també serà causa de baixa.

Un curs telemàtic es considera superat quan l'alumne ha realitzat satisfactòriament tots els mòduls del curs i la tasca final correctament acabada, seguint el calendari previst.

Requeriments tècnics

El curs no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual.