Aspectes legals

Tingueu en compte que cediu els drets d'explotació de la vostra obra al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els vostres materials restaran sotmesos a una llicència Creative Commons 3.0 del tipus by-nc-sa que obliga qualsevol persona que la vulgui reproduir, distribuir, comunicar públicament o transformar a:

  • reconèixer-ne la vostra autoria,
  • no fer-ne cap mena d'ús comercial i
  • compartir les obres que se'n derivin (adaptacions, traduccions, versions…) en aquestes mateixes condicions.

L'obra resultant resta protegida per la legislació espanyola en matèria de propietat intel·lectual.

Respecteu la propietat intel·lectual de terceres persones

De tots els materials que incorporeu a la vostra obra n'heu de tenir els corresponents drets, és a dir,

  • heu de ser-ne el creador/a original i no haver cedit els drets que se'n deriven a terceres persones físiques o jurídiques;
  • han de ser en el domini públic (70 anys post mortem en cas que hi hagi autor/a);
  • en teniu la corresponent autorització pública o signada en document escrit del / la legítim/a propietari/ària de qui en reconeixereu l'autoria de forma escaient i segons les normes establertes per a les citacions.

L'anomenat dret de cita no ha ser interpretat en sentit ampli.

L’excepció amb finalitats docents i d’investigació afecta la cita = “inclusió en una obra pròpia de fragments d’obres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com la d’obres aïllades de caràcter plàstic, fotogràfic figuratiu o anàleg, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i la seva inclusió es realitzi a títol de cita o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Tal utilització només podrà realitzar-se amb finalitats docents o d’investigació, en la mesura justificada per al fi d’aquesta incorporació i indicant la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada.” (art. 32 TRLPI). Com en el cas anterior, reconeixereu l'autoria de forma escaient i segons les normes establertes per a les citacions.

La reproducció d'imatges propietat de terceres persones no es considera dins dels dret de cita ja que les fotografies són obres completes, no fragments.

La reproducció fragmentària de sons i creacions audiovisuals ha d'estar justificada pel context didàctic.

En cap cas, no podeu utilitzar materials que heu obtingut mitjançant l'accés a bases de dades de pagament de les quals no en tingueu la titularitat.

En cas que es detecti qualsevol vulneració de drets de la propietat intel·lectual, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya procedirà a retirar d'ofici i sense avís previ els materials emprats indegudament.

Els enllaços a webs externs s'han d'obrir en una altra pestanya o finestra (la configuració actual de la Dokuwiki ho fa automàticament) i han d'apuntar a una pàgina clarament identificable com d'una altra persona física o jurídica.

En cas de reproducció d'imatges en què apareixen persones menors d'edat, a banda de tenir-ne els drets de propietat intel·lectual que us permetin de reproduir-les, distribuir-les, comunicar-les públicament i transformar-les, heu de tenir signada la corresponent autorització de les persones que n'exerceixen la tutoria legal amb especificació de la finalitat a què es destinaran.

La protecció de les dades personals és un dret fonamental protegit per l’article 18.4 de la Constitució espanyola http://www.parlament.cat/activitat/constitucio.pdf. Una alternativa és treballar amb àlies i no mostrar imatges d’alumnat clarament identificable.
Per últim, teniu informació sobre Propietat intel·lectual i drets d'autoria molt detallada a l'adreça http://www.xtec.cat/web/centres/instruccions/propintel_dretauto