La redacció dels materials

A l'hora de redactar els materials d'un curs cal tenir en compte els següents aspectes generals:

 • El curs ha de tenir una dificultat creixent i progressiva, ha de començar amb un primer mòdul assequible, que no suposi un obstacle que faci desistir l'alumnat de seguir endavant. La dificultat dels mòduls pot anar-se incrementant progressivament. La redacció dels materials del curs telemàtic ha de ser molt acurada. Cal tenir present que una pràctica que no funcioni perquè l'explicació és incorrecta, provocarà frustració a l'alumnat, pèrdua de temps i més feina per a la persona formadora.
 • El treball que comporta la realització de cada mòdul no ha de ser superior a les 6 hores.
 • Les pràctiques han d'estar molt ben pautades, explicades amb un alt grau de detall. No s'ha d'ometre cap pas d'un procés, encara que sembli una obvietat, si més no quan el procés apareix per primer cop. Cal provar-les per comprovar si el que es proposa funciona.
 • Si es creu convenient, es poden redactar pràctiques complementàries o d'ampliació, de realització voluntària, per tal d'ampliar continguts sense carregar les hores de dedicació de l'alumnat.
 • De cada mòdul s’han d’escriure propostes d’exercicis o tasques. Aquesta proposta d’exercicis no s’inclourà en els materials de la pàgina web, només estaran a l’entorn de formació. Cal proposar tasques i activitats que fomentin l’aprenentatge col·laboratiu, que puguin teixir xarxa, enfortir lligams i que els aprenentatges puguin ser portats directament a les aules. Dins dels materials que estaran a la web, oberts per a tothom, s’han d’evitar referències a aquestes tasques.
 • El projecte i els requisits que el conformen han d'estar detallats convenientment en la guia del curs o en una pàgina específica sobre el projecte. Segons el tipus de curs, el projecte es farà a l'acabament dels mòduls o s'anirà fent de manera paral·lela, aprofitant els exercicis. En qualsevol cas, els requisits han d'ajustar-se a les hores que té destinades dins el curs.
 • La participació de cada autor en la redacció dels materials pot no ser proporcional. Els autors n'han d'acordar el repartiment.
 • És molt important que cada autor llegeixi i revisi la part elaborada pels seus companys.
 • Després de realitzada la primera edició del curs, els autors han de fer els canvis que es considerin necessaris per tal de polir el material.
 • Programari i aplicacions: totes les aplicacions i programari que s'utilitzin en els cursos han de ser gratuïts. En el cas que no hi hagi una alternativa, s'utilitzarà el programari propietari que hagi estat lliurat en el seu moment pel Departament d'Ensenyament, tenint en compte, però, que en cap cas està previst l'enviament a títol individual del programari comercial necessari per al desenvolupament del curs.


Estils de redacció

 • Abans de la redacció del document tingueu present a quin públic anirà adreçat per tal d'adequar el vocabulari.
 • Per adreçar-vos als infants i als joves, aconsellem que utilitzeu la segona persona del singular (imperatiu). Suggerim que no feu servir l'infinitiu. Exemple:

Tria l'opció… / Prem la tecla…

 • Per adreçar-vos a la resta d'usuaris, aconsellem que utilitzeu la segona persona del plural (imperatiu). Suggerim que no feu servir l'infinitiu. Exemple:

Trieu l'opció… / Premeu la tecla…

 • Eviteu l'ús sistemàtic de la construcció passiva; és preferible la construcció activa. Exemple:
Els menús poden ser activats per l'usuari ----------- INCORRECTE 
L'usuari pot activar els menús ---------------------- CORRECTE
 • És recomanable l'ús de verbs en present en detriment de qualsevol altre temps verbal, sempre i que això sigui possible. Exemple:
Si preméssiu... -------------------------------- DESACONSELLABLE 
Si premeu... ----------------------------------- ACONSELLABLE
 • Cal anar amb compte també amb l'ús dels verbs ser i estar. Exemple:
La base de dades està buida -------------------- DESACONSELLABLE 
La base de dades és buida ---------------------- ACONSELLABLE
 • S’ha d’evitar l’ús inadequat del futur verbal, que sovint s’utilitza en lloc del present. Exemple:
La primera entrada haurà de ser... ------------- DESACONSELLABLE 
La primera entrada ha de ser... ---------------- ACONSELLABLE
 • Convé col·locar els grups de mots de la frase d'acord amb l'ordre neutre més habitual: subjecte + verb + complements essencials (directe, indirecte, preposicional, atributs, predicatius) + circumstancials. Exemple:
L'alumnat pot utilitzar el programa per escriure textos a la classe de llengua.
 • És recomanable l'ús de frases simples i curtes, d'estil directe.
 • S’ha d’evitar l’ús innecessari de possessius. Exemple:
Obriu el vostre fitxer a la vostra pantalla ---- DESACONSELLABLE 
Obriu el fitxer a la pantalla ------------------ ACONSELLABLE
 • S’ha d’evitar l’ús excessiu i innecessari de majúscules. Els cicles educatius, les assignatures i les disciplines s'escriuen en minúscula inicial (les sigles sempre s'escriuen en majúscula, encara que el nom sencer s'escrigui en minúscula). Exemple:

educació primària

educació secundària obligatòria (ESO)
cicle superior
llengua catalana
filologia clàssica
 • Els cursos i seminaris porten en majúscula la inicial del primer mot. Exemple:

Curs d'introducció a la Linkat

Seminari de redacció de textos
 • Els congressos, els simposis i les jornades porten en majúscula la inicial de tots els termes que formen part d'aquestes designacions. S'escriuen en minúscula, però, quan corresponen a categories genèriques. Exemple:
III Jornades sobre Aplicacions Educatives
les jornades sobre llengua
 • Els nombres ordinals s’abreugen amb el número i l’última lletra del nom, sense punt al final
3a, 4t, 5è...
 • L’article ha de precedir sempre el nom dels programes.
l'OpenOffice, el Firefox, la Linkat... 
 • De la mateixa manera, és preferible posar el nom davant de l'adjectiu. Exemple:
l'opció següent, la fletxa dreta... 
 • Quan s'utilitzen mots tècnics o especialitzats, mots d'altres llengües, sigles poc habituals, etc. és convenient d'explicar-los o definir-los. Exemple:
IDH (Índex de desenvolupament humà)
 • Cal evitar duplicar les sigles per indicar que el terme abreujat és plural (cal respectar, però, les que ja tenen tradició i les establertes per entitats privades). Així mateix, no s'ha d'afegir mai cap essa a una sigla per indicar plural, però sí que s'hi fa concordar l'article si en porta. Exemple:
les MUDS, les MUDs, els CDs, els CCDD --------------- INCORRECTE 
les MUD, els CD ------------------------------------- CORRECTE
 • Els títols no porten mai punt i final. Per exemple:
3. DESPLAÇAMENTS PER LA BASE DE DADES 
 • Els menús, botons i opcions dels programes s'escriuen en la mateixa llengua del programa. És recomanable usar les versions catalanes dels programes.
 • Per a escriure els camins fins arribar a les opcions buscades, s'ha de seguir l'ordre des del més general al més específic, separant les diferents opcions amb barres verticals -| - (AltGr +1). Exemple:

Insertar | Imagen | Desde archivo…

 • Quan, principalment per raons d'espai, cal escurçar la longitud del text i s'han de fer frases curtes i simples, no s'han de transgredir els elements lingüístics necessaris morfològicament i sintàctica. Per tant, cal tenir present l'article que precedeix els substantius, el gènere, el nombre, les preposicions, els pronoms, les conjuncions i la concordança entre unitats.
barra títol ----------------------------------------- INCORRECTE 
barra del títol ------------------------------------- CORRECTE
Obre fitxer; modifica dades ------------------------- INCORRECTE 
Obriu el fitxer i modifiqueu les dades -------------- CORRECTE
No es pot imprimir en port -------------------------- INCORRECTE 
No es pot imprimir al port -------------------------- CORRECTE
Canviar definició base dades ------------------------ INCORRECTE 
Canvieu la definició de la base de dades ------------ CORRECTE

Per a més informació podeu visitar l 'espai web Coeducació i la guia de coeducació per a centres educatius.


 • Cal tenir present l'ús del guionet. S'escriuran sense guionet tots els mots que duen prefix. Exemple:
mini unitats didàctiques, mini-unitats didàctiques -- INCORRECTE 
miniunitats didàctiques ----------------------------- CORRECTE 
 • Us recordem que cal respectar la normativa relativa a la propietat intel·lectual. Només podeu utilitzar aquells materials que esteu autoritzats a reproduir.

Si no és així, poseu només la referència, un resum o un extracte del material (text, imatges, cançons…) que us interessi incloure.


Inici


Optimot, consultes lingüístiques

logo_optimot.jpg, és un servei que ofereix la Secretaria de Política Lingüística en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans i el Centre de Terminologia TERMCAT. Consta d'un cercador d'informació lingüística que ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua catalana. Per mitjà de l'Optimot es poden consultar de manera integrada diferents fonts. Quan les opcions de cerca que ofereix l'Optimot no resolen el dubte lingüístic, es pot accedir a un servei d'atenció personalitzada.
Inici


Convencions tipogràfiques

Element Estil i tipus Exemples
Noms de programes, aplicacions i llenguatges de programacióMajúscula inicial (precedits de l'article)el Windows, el Gimp, el Linux
Noms de directoris, carpetes, fitxers i acrònimsMinúscules i negretaC:\treball\exercici index.htm \temp
Lletres d'unitatsMajúscules i seguida de dos puntsC:\
Formats genèrics de fitxersMajúsculesextensió EXE, format JPG, fitxer GIF
Noms de menús, opcions, quadres de diàleg, botons, títols de finestra… (elements gràfics de la pantalla)Majúscula inicial i negreta, des del menú més general al més específicel menú Modificacions l'opció Insereix | Imatge
Noms de paràmetres indicant que heu d'assignar-los un valor (a l’exemple usuari i fitxer s’ha de substituir per un valor)Minúscules, cursivaidentificador@xtec.cat fitxer.htm
Títols de manualsCursivaManual de referència
Títols de capítol, apartats, subapartats…NegretaConsulteu el capítol Abans de començar Consulteu l'apartat Instal·lació al disc dur
Títols de CD-ROMCursiva (precedits de l’article quan se sobreentén la paraula CD-ROM)Consulteu el Sinera en Disc
Mireu el CD-ROM Encarta 2000
Títols de pàgines webNegretaGuia per a la creació de pàgines web
Adreces correu electrònicCursivaidentificatiu@xtec.cat
Paraules en altres llengüesCursivaworkshop
router
Nom de les teclesCursiva i majúscula inicialRetorn
Fletxa amunt


Inici


Els noms de les tecles

Atès que el nom de les tecles no està estandarditzat i que la majoria de teclats estan escrits en anglès o en castellà, hem previst una convenció per tal de poder-les anomenar en la nostra llengua. Estil tipogràfic: Escriurem els noms de les tecles en lletra cursiva i majúscula inicial. Tot seguit presentem un llistat de les tecles més usuals acompanyades del seu nom per quan hi hagueu de fer referència. Per exemple:

La tecla Majúscules premuda dibuixa línies horitzontals o verticals.
Entreu a l'interior de la finestra per mitjà de la tecla +. Premeu //Retorn// per confirmar la selecció. 

Convé fer servir el nom de les tecles -columna esquerra-. La columna de la dreta correspon a la funció de les tecles, però no és aconsellable fer servir la funció per identificar-les.

NOM FUNCIÓ
RetornTecla de retorn
TabuladorTecla de tabulador
EscTecla d'escapada
InsTecla d'inserció
SuprTecla de supressió
RetrocésTecla de retrocés
Bloq NumTecla de bloqueig numèric
Impr PantTecla d'impressió de pantalla
PausaTecla de pausa/interrupció
Bloq DesplTecla de bloqueig de desplaçament
InterTecla d'interrupció
Tecles de canvi
Bloq MajúsTecla de fixació de majúscules
MajúsculesTecla de majúscules
AltTecla d'alternar
ControlTecla de control
Alt GrTecla d'alternar gràfics
Tecles de funció(aquesta expressió fa referència a les tecles F1, F2, F3…)
F1, F2…Tecla de funció
Tecles de navegació
IniciTecla d'inici
FiTecla de fi
Re PàgTecla de retrocedir pàgina
Av PàgTecla d'avançar pàgina
Fletxa amuntTecla de fletxa amunt
Fletxa avallTecla de fletxa avall
Fletxa esquerraTecla de fletxa esquerra
Fletxa dretaTecla de fletxa dreta
Tecles de caràcters
+Tecla de més
-Tecla de menys
*Tecla d'asterisc
$Tecla de dòlar
#Tecla de diesi
@Tecla d'arrova
[ ]Tecles de claudàtors
{ }Tecles de claus
·Tecla de punt volat
/ Tecla de barra inclinada
\ Tecla de barra invertida
~Tecla de titlla
&Tecla d'ampersand
%Tecla de tant per cent
| Tecla de barra vertical

Per indicar que dues tecles s'han de prémer simultàniament, les escriurem separades pel caràcter +. Per exemple: Ctrl+Alt. Per indicar que dues tecles s'han de prémer consecutivament, una després de l'altra, les escriurem separades per una coma. Per exemple: Ctrl,Alt.
Inici


Terminologia relacionada amb l'ús del ratolí
ArrossegarL'acció de mantenir premut el botó del ratolí, mentre es desplaça el punter.
AssenyalarL'acció de desplaçar el ratolí per situar el punter a sobre d'un element.
Clicar o Fer clicL'acció combinada d'assenyalar un element a la pantalla i, després, prémer i alliberar ràpidament el botó del ratolí.
Clicar dues vegades o Fer doble clicL'acció de fer clic dues vegades ràpidament.
MoureQualsevol desplaçament del ratolí, horitzontal o vertical.
PunterEl ratolí controla un punter a la pantalla. El punter es mou en desplaçar el ratolí per sobre d'una superfície plana.


Inici


Terminologia relacionada amb el Windows
 • El meu ordinador
 • Els meus documents
 • Tauler de control
 • Llocs de la xarxa
 • Explorador de Windows
 • Indicador d'ordres
 • Llibreta
 • Enregistrador de so
 • Barres d'eines
 • Administrador de tasques


Inici


Terminologia relacionada amb la Linkat
 • Ordinador
 • Directori de l'usuari
 • Editor de la configuració
 • Empaquetament de fitxers
 • Navegador de fitxers
 • Terminal
 • Editor de text
 • Reproductor de CD


Inici


Terminologia en llengua anglesa

En el cas de trobar terminologia en anglès, s'ha de consultar el CERCATERM (http://www.termcat.cat). Si el terme ha estat traduït o adaptat al català, se substituirà l'anterior per aquest i es farà constar entre parèntesi l'original en cursiva. Exemple: encaminador (router)

Unitats de mesura
kilobyte o quilobytekB
megabyteMB
gigabyteGB
terabyteTB
kilobit per segonKbps
Termes en anglès (no recomanats) Termes en català (recomanats)
accept, toacceptar
aliasàlies (masculí)
attachmentfitxer adjunt (masculí)
adjunció (femení)
audioàudio (masculí)
boardtargeta (femení)
bookmarksadreces d'interès (femení)
preferits
bootarrencada (femení)
browserexplorador (masculí)
navegador (masculí)
cachememòria (femení)
cancel, tocancel·lar
chatxat (masculí)
click, tofer un clic
clicar
connectionconnexió (femení)
defaultper defecte
download, tobaixar
descarregar
drivercontrolador (masculí)
e-mailcorreu electrònic (masculí)
filefitxer
foldercarpeta (femení)
forward, toreenviar
framemarc (masculí)
freewareprogramari de lliure distribució
gatewaypassarel·la (femení)
hardwaremaquinari (masculí)
màquina (femení)
headercapçalera (femení)
hit, toprémer
home pagepàgina inicial (femení)
hostordinador central (masculí)
hubconcentrador (masculí)
insert, toinserir
install, toinstal·lar
keywordparaula clau (femení)
linkenllaç (masculí)
vincle (masculí)
mailboxbústia (femení)
mouseratolí (masculí)
nicknamesobrenom (masculí)
OKd'acord
onlineen línia
passwordcontrasenya (femení)
pathcamí (masculí)
pixelpíxel (masculí)
pluginconnector (masculí)
reload, toactualitzar
refrescar
replay, torespondre
rootarrel (femení)
routerencaminador (masculí)
save todesar
scannerescàner (masculí)
scroll, todesplaçar
serverservidor (masculí)
setupconfiguració (masculí)
instal·lació (masculí)
sharewareprogramari de prova (masculí)
sitelloc (masculí)
sizemida (femení)
softwareprogramari (masculí)
programa (masculí)
subjectassumpte (masculí)
switchcommutador (masculí)
tagmarcador (masculí)
etiqueta (femení)
trashpaperera (femení)
user IDidentificador d'usuari (masculí)
usernamenom d'usuari (masculí)
videovídeo (masculí)
warningadvertència (femení)
webweb (femení) (referit a la pàgina)
web (masculí) (referit al sistema)