Orientacions per als continguts

1. L’equip de redacció


Normalment els materials estan redactats per un equip de persones. La participació de cadascuna en la seva elaboració no necessàriament ha de ser proporcional. Els autors i autores decidiran quines parts del contingut dels materials realitzaran d’acord amb la persona coordinadora del Departament d’Ensenyamnet.

És molt important que cada autor o autora treballi molt estretament amb la resta. Tots i totes han de decidir l’estructura i el contingut a tractar, tenint en compte les instruccions donades pel Departament d’Ensenyament.

Tot i distribuir-se les parts, cal que consensuïn la guia, els mòduls, les pràctiques, tipus de tasques i, sobretot, el projecte final.

2. Com s’ha de plantejar el curs


En primer lloc, cal definir sobretot quin serà l’objectiu final del curs i quines són les tasques i el projecte que les persones participants hauran de ser capaces de realitzar durant i en acabar el curs.

Hem de tenir present, per tal de pensar el curs, tot el marc curricular vigent, les instruccions per al seu desenvolupament i totes les prescripcions metodològiques i d’avaluació vigents. També hem de tenir clares les possibilitats de treball TAC amb la finalitat que el nostre curs s’adeqüi a les noves necessitats d’ensenyament i aprenentatge i a la realitat actual. Conèixer les dotacions tecnològiques dels centres, el projecte eduCAT1x1… facilitarà que els materials siguin significatius per als docents.

Els materials estan classificats en els següents àmbits:

 • Escola inclusiva
 • Currículum i innovació
 • Recursos informàtics per a la gestió de centres
 • Millora personal i desenvolupament professional

Tots els materials cal que segueixin les instruccions, fins i tot els de caire més tecnològic com els de Tecnologies de la informació i de la comunicació.

Començarem planificant la guia per tal de tenir clara l’estructura del curs i així també poder distribuir les tasques entre tot l’equip.


3. Com s’ha de fer


El curs s’ha de presentar com a seqüència formativa en la qual les tasques, de manera seqüenciada i interrelacionada, ajudin a desenvolupar els objectius.

La seqüència ha de reflectir a nivell de tot el curs una estructura que parteixi de l’anàlisi d’allò que les persones ja fan respecte als objectius del curs en general i de cada mòdul en particular; contrastar-ho amb mètodes alternatius proposats als mòduls; i, a partir d’aquí, reelaborar la pròpia pràctica amb un projecte propi inscrit en un context concret.

És important que, des d’un primer moment, les persones participants disposin dels objectius del curs i del projecte final que hauran de ser capaces de realitzar. D’aquesta manera el projecte esdevé l’eix vertebrador al voltant del qual s’estructura tota la seqüència formativa.

El curs ha de tenir una estructura clara, ordenada, entenedora, equilibrada, senzilla i agradable a la vista. Cal que la mobilitat sigui fàcil i que contingui suports visuals que facilitin la seva comprensió.

Ha de tenir una dificultat creixent i progressiva. Ha de començar amb un primer mòdul assequible, que no suposi un obstacle que faci desistir l'alumne de seguir endavant. La dificultat dels mòduls pot anar-se incrementant progressivament.

La redacció dels materials del curs telemàtic ha de ser molt acurada. Seran uns materials que estaran a disposició a la xarxa, tant per les persones que accedeixen al curs amb tutoria, com les que ho fan únicament per consulta personal.

Cal fomentar l’intercanvi entre iguals a través del suggeriment de la utilització d’eines col·laboratives.

Totes les aplicacions i programari que s'utilitzin en els cursos han de ser gratuïts. També es podrà utilitzar el programari que hagi estat lliurat, en el seu moment, pel Departament d'Ensenyament. En cap cas està previst proporcionar-lo a les persones que realitzen el curs.

4. Realització de la guia


La guia és la que orienta sobre com serà i què ens trobarem al curs. Cal que no sigui gaire extensa.

La presentació

La presentació serà breu i recollirà la justificació del curs, l’objectiu final. Arribar a l’objectiu final vol dir sintetitzar en un de sol tots aquells objectius més específics del curs.

A continuació trobareu un exemple de presentació, extreta del curs D210- Narracions digitals i videotutorials: nous recursos per treballar les competències digital i comunicativa.

Model de presentació

Curs telemàtic destinat a coneixer les potencialitats de les tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement, concretament explorar les possibilitats que ens ofereixen els nous mitjans i els nous alfabetismes digitals per a repensar el seu ús educatiu des d'una perspectiva competencial

Els objectius

Els objectius del curs no seran més de quatre o cinc. Per arribar a la seva formulació ens pot ajudar fer-nos la següent pregunta: Què han de ser capaces de fer les persones participants en finalitzar el curs de formació? Els objectius han d’estar formulats en termes d’accions globals susceptibles de ser esmicolades. Un exemple seria: Ser capaç de construir seqüències didàctiques que ajudin a educar la sensibilitat de l’alumnat envers a …

A continuació trobareu un exemple de plantejament d'objectius de curs, extret del curs D205- Aula 2.0. Aplicacions didàctiques.

Model objectius del curs

 • Emprar de manera creativa les aplicacions de l'anomenada web 2.0 en entorns educatius
 • Crear estructuradament espais col·laboratius per a l'aplicació didàctica dels serveis 2.0
 • Configurar l'espai funcional d'una aula com un escenari educatiu del segle XXI

Un cop establerts els objectius, s’ha d’agafar un per un (o agrupar-los segons interrelacions) i esmicolar-los a partir de la pregunta següent: Què implica exactament el fet de ‘construir seqüències didàctiques que ajudin a educar la sensibilitat de l’alumnat envers a …’. D’aquest esmicolament ha de sortir una llista de les accions concretes que s’han d’ensenyar al professorat per tal que esdevingui competent en l’acció global. Les accions concretes representen els objectius específics del curs.

Els continguts

Són precisament els objectius específics els que defineixen els continguts del curs. És interessant mostrar els continguts del curs en forma d’esquema, representació gràfica o mapa conceptual, no de llistat. Cal que es presentin de forma clara els elements que es tractaran i els lligams entre ells i la possible jerarquització. Aquests mapes no han de ser massa complexos ja que si no perdran la seva funció orientadora.

A continuació trobareu dos exemples de mapes conceptuals:

Model representacions gràfiques dels continguts

mapa_conceptual_low9dfb.jpg

Mapa extret del del curs D210-Narracions digitals i videotutorials: nous recursos per treballar les competències digital i comunicativaMÒDUL 1: Una nova narrativaMÒDUL 2: Aprendre en comunitatMÒDUL 3: Videotutorials i perícia distribuïdaMÒDUL 4: Producció de saber 2.0MÒDUL 5: Històries digitals
Apropar-nos a un entorn digital del web 2.0 Moodle Xarxes socials: Facebook, Ning ScreenToaster, Viddix Google, Technorati, Flickr, Fanfiction Fòrums Youtube, JayCut
Familiaritzar-nos amb la forma d’alfabetisme que es posa en joc en aquest entorn Comunitats d’aprenentatge online Espais d’afinitat Distribució de la perícia Remix digital Aprendre com a construcció personal de sentit
Adquirir les competències digitals i comunicatives relacionades Contribuir a una reflexió crítica col·laborativa a través d’un fòrum ‘online’ Participar en una xarxa social i compartir una afinitat Experimentar les possibilitats dels nous formats videogràfics educatius Refinar les habilitats de cerca, escriptura i participació en entorns 2.0 Descobrir i realitzar histories digitals
Articular propostes educatives per incorporar aquestes competències a l’aula Repensar la pròpia pràctica docent a partir de la noció de narrativa, d’una concepció constructivista de les competències i d’un procés de pràctica reflexiva que s’estendrà al llarg de tot el curs a través del portafoli digital Aprofundir en la noció d’espai d’afinitat i les seves implicacions sobre l’aprenentatge Incorporar el videotutorial, una eina eminentment vinculada a la didàctica, per reinventar-la des de la perspectiva dels nous alfabetismes Plantejar l’aprenentatge com un procés de producció de sabers Articular totes aquestes dimensions educatives a través d’un ‘jo situat’ que dóna sentit a la seva experiència d’aprenentatge a través d’una narració digital5. Realització del projecte


El projecte és l’eix vertebrador del curs, per la qual cosa ha de respondre a l’objectiu final del curs. S'anirà fent de manera paral·lela, aprofitant els exercicis o tasques.

Els requisits que el conformen han d'estar detallats convenientment en la pàgina específica sobre la seva realització. En la mesura del possible, el projecte s’ha de poder aplicar directament a l’aula i hauria de contenir propostes d’activitats on l’ús de les TAC hi tinguessin un paper important, aportant elements diferenciadors/transformadors.

Aquests projectes hauran d’anar encaminats a millorar els processos d’aula d’ensenyament i aprenentatge dintre del context competencial i d’aula digital.

El projecte és l'eix vertebrador dels cursos

projecte com a eix vertebrador

Peu d'imatge: La imatge mostra un diagrama on el projecte està en una situació central predominant i els diferents mòduls entorn d'ell6. Realització dels mòduls


Cada mòdul per ell mateix ha de tenir una estructura de seqüència formativa o seqüència de pràctiques interrelacionades , que han de portar a la resolució de tasques o exercicis.

La realització de les pràctiques han de permetre la realització de les tasques o exercicis de cada mòdul

tasques o exercicis

Peu d'imatge: La imatge mostra un diagrama amb la paraula TASCA en una situació central predominant i les diferents pràctiques entorn d'ellCadascuna de les pràctiques i també les tasques posaran més èmfasi en un o altre objectiu del curs.

El primer mòdul cal que contingui una reflexió sobre el punt de partida i les expectatives del curs amb un treball basat en aquests interrogants:

 • Per a què faig aquest curs?
 • D’on parteixo?
 • Em miro el mapa conceptual i m’oriento en ell a partir de les meves expectatives?
 • Què pot ser útil per a mi i el meu context dels objectius proposats per al curs?També seria recomanable que es fes referència a instruments de registre reflexiu: portafoli, full de continuïtat, bitàcola… per anar-los utilitzant al llarg del curs.

A final del curs, al darrer mòdul, s’aconsella plantejar una tasca que estimuli la reflexió avaluativa del procés del curs. Per exemple:

 • Comparant el meu punt de partida amb ara, en què ha canviat la meva tasca docent?
 • Què n’esperava i que n’he obtingut?
 • Quines altres coses m’ha aportat el curs i per què?
 • Quins mòduls m’han resultat més enriquidors per al meu projecte?
 • Què necessito per continuar el meu propi procés de millora en la pràctica docent?

Això facilitarà la presa de consciència d’allò que ens ha fet replantejar la nostra pràctica.

Aquesta tasca també pot ésser recollida al registre escollit (portafoli, bitàcola…) ja que valorar tot allò après ens ajuda a poder avançar una mica més en la nostra tasca docent.

De fet, ens hem de plantejar cada mòdul com un procés d’ autoanàlisi, un contrast amb les noves aportacions dels materials i un replantejament de la pròpia pràctica docent que es traduiria en l’elaboració de les tasques i/o el projecte.

Les pràctiques

Les pràctiques dels mòduls han de servir per poder configurar el projecte final.

Les pràctiques han d'estar molt ben pautades, explicades amb un alt grau de detall sobretot les més tecnològiques. No s'ha d'ometre cap pas d'un procés, encara que sembli una obvietat, i sobretot quan el procés apareix per primer cop. Aconsellem incloure videotutorials1) o bé referenciar d’altres materials telemàtics que treballin la mateixa activitat. Cal provar-les prèviament per comprovar si el que es proposa funciona.

És important que les pràctiques es puguin portar a terme a l’aula. Si es creu convenient, es poden redactar pràctiques complementàries o d'ampliació per tal d'ampliar continguts sense carregar les hores de dedicació de les persones participants del curs.

Les tasques

Cal trobar l’essència del curs plantejant les tasques més significatives. Cal tenir present el temps del qual es disposa i establir una bona correspondència entre el temps i la dedicació.

Fora convenient que dins de cada mòdul es plantegés alguna tasca que fes referència als instruments de registre anomenats amb anterioritat (bitàcola, portafoli..) per tal de facilitar la reflexió i valoració que es pot presentar al darrer mòdul.

A continuació trobareu un exemple de tasca, adaptada del Mòdul 2: Els blocs com a estratègia educativa del wiki del curs D205- Aula 2.0. Aplicacions didàctiques. La tasca explica amb detall tot el procés que cal realitzar per desenvolupar-la.

Model de tasca

1. Tal i com hem vist, actualment els blocs són un dels grans fenòmens del web 2.0 i una via de comunicació molt important, on l'editor del bloc pot transmetre als seus lectors, les seves idees, experiències, etc … de forma directa, sense intermediaris.
En aquest exercici, heu de realitzar una intervenció en el fòrum disponible a l'espai on es fa el seguiment del curs, realitzant una reflexió de la importància que tenen actualment els blocs com a estratègia comunicativa i des d'una visió didàctica. Expliqueu quines virtuts i quins defectes hi trobeu, de quina manera es poden incorporar els blocs a l'educació, en quins aspectes ens poden ajudar a millorar alguns processos educatius…

2. Anem a posar en marxa el nostre propi bloc. Creeu-vos-en un a XTECBlocs.
El primer que hem de fer és pensar quina orientació li donarem, per què l'utilitzarem. Les possibilitats són moltes:

-bloc d'aula
-bloc de matèria
-bloc de tutoria
-web de l'escola …

Podem escollir aquella que més s'adeqüi a les nostres necessitats i/o expectatives però, com a paràmetres bàsics, hem de tenir present que hauria d'estar obert i amb activitat durant tot el curs i que hauria de ser un lloc de participació i debat, preferentment. Cal tenir en compte que a partir d'aquí s'inicia en paral·lel una part del projecte del curs. És a dir, el bloc ha d'anar creixent en continguts a partir d'aquí i com a resultat de la finalitat per a la qual l'hem creat. Per aquest motiu és tant important decidir quina orientació li volem donar, ja que el treball s'haurà d'anar reflectint durant la resta de curs, més enllà d'aquest mòdul.
A l'aula virtual (espai Moodle) heu de realitzar una intervenció en el fòrum/tasca: facilitant l'adreça del vostre bloc,explicant quina ha estat l'orientació que voleu donar al vostre bloc,a quins nivells o àrees anirà dirigit, amb quina finalitat... En definitiva, l'orientació i les expectatives que teniu del bloc que voleu crear.

3. Un cop ja teniu clar com voleu que sigui el vostre bloc anem a inaugurar-lo. Per començar caldrà que hi publiqueu un mínim de dos articles:
- el primer ha de ser l'article de presentació, on s'explica la temàtica del bloc, a qui va dirigit, en quin context l'hem de situar…
- el segon article ha d'explicar les normes bàsiques de funcionament del bloc, qui podrà escriure-hi, com s'organitzarà la informació, de quina manera es preveu valorar-ne les intervencions…
Si, a més d'aquests dos articles, ja teniu al cap una altra entrada, sou lliures de publicar-la. El mínim són els dos articles inicials.

4. Aquestes noves eines ens portaran amb tota seguretat a noves metodologies i a haver de repensar aspectes de la nostra pràctica didàctica diària: com podem incorporar el bagatge blocaire al treball d'aula? amb quina finalitat? com ho avaluarem? …
El bloc d'Anibal de la Torre té un article on hi ha una proposta d'avaluació, en un cas d'utilització didàctica dels blocs.
Redescripció. És possible que una vegada finalitzat aquest Mòdul 2 dedicat als blocs, algunes de les vostres concepcions inicials hagin canviat.
Feu una aportació en la vostra Bitàcola explicant quin són els canvis experimentats i tant si la resposta és positiva com negativa, expliqueu quins són els aspectes que us han fet mantenir o canviar de posicionament.

Les propostes d’exercicis o tasques dels mòduls no s’inclouran en els materials de la pàgina web, només estaran a la wiki i es presentaran a l’aula virtual. Cal proposar tasques i activitats que fomentin l’aprenentatge col·laboratiu, que puguin teixir xarxa, enfortir lligams i que els aprenentatges puguin ser portats directament a les aules.

Tots els materials dels cursos telemàtics, tant les pràctiques d'aprenentatge com les tasques han de permetre l'elaboració del projecte

Esquema global

Peu d'imatge: La imatge mostra un diagrama amb el projecte en una situació central predominant i els diferents mòduls amb les corresponents pràctiques i tasques entorn del projecte

1) vegeu-ne propostes a Aspectes tècnics a tenir en compte