Estructura dels materials dels cursos

Els materials dels cursos estaran en format web. Es podran descarregar els materials a l’ordinador i treballar sense necessitat d'estar permanentment connectat a Internet.

Amb la finalitat d’anar actualitzant els materials, els autors i autores dels cursos, tindran a disposició el wiki on faran les pertinents modificacions que s’aniran pujant periòdicament al web de Formació. D’aquesta manera la correcció i actualització serà ràpida i fàcil.

Els materials estan estructurats en mòduls. Els cursos telemàtics tenen entre 4 i 8 mòduls. Cada mòdul consta de continguts teòrics, pràctiques i exercicis o tasques. La nomenclatura pràctica s'ha d'entendre com a materials d'aprenentatge, independentment de si tenen un enfocament teòric, pràctic, …

Juntament amb els materials es troba la guia del curs, la descripció del projecte final de curs i l’avís.

Els cursos telemàtics que s'ofereixen al professorat tenen, doncs, els elements següents:

 • Mòduls: són les unitats bàsiques del curs. Inclouen un índex, pràctiques i exercicis o tasques. Cal tenir en compte que cada mòdul ha de ser equivalent a 6 hores de treball de les persones participants.
  • Índex: recull una petita introducció i els títols de les pràctiques.
  • Pràctiques: cada mòdul pot contenir més o menys nombre de pràctiques depenent del seu contingut, de la seva complexitat i llargària.
   Tenen la finalitat de permetre treballar diferents aspectes del curs i han d'estar perfectament pautades. Si cal, poden incloure la solució. Com ja s'ha dit, les pràctiques cal entendre-les com a materials d'aprenentatge
   No s'han d'enviar a la persona tutora, però poden generar consultes i/o debats al fòrum tant per part de la tutoria com de l’alumnat. Poden haver-hi pràctiques addicionals d'ampliació.
  • Exercicis o tasques: entre 1 i 4 per mòdul (aproximadament) depenent de la seva complexitat i llargària.Diferents formats de tasques al Moodle
   Es poden realitzar al principi, durant o al final del mòdul. Tenen com a finalitat que l'alumne treballi algun dels aspectes tractats ens els mòduls però de forma molt menys guiada que a les pràctiques.
   Aquestes tasques poden ser una part o han de contribuir a la realització del projecte. Si convé es pot incloure un model del resultat esperat.
  • Els exercicis o tasques s'han d'enviar a la tutoria en el format especificat al curs i són l'element que servirà d'avaluació per tal de considerar superat el mòdul corresponent. Com que la formació dels cursos telemàtics es desenvolupa en Moodle, convé pensar quina tipologia de tasques poden ser les més adequades.
   Les persones que redacten els materials proposen aquests exercicis o tasques i també donen orientacions del moment en el qual s’han de realitzar. Estaran escrites a l’apartat corresponent del wiki però en cap cas els materials han de fer referència a les tasques, ja que en format web no hi seran. Les persones formadores les ubicaran a l’aula virtual en el moment que s’escaigui d’acord amb les orientacions.
 • Avís: És un avís legal del Departament d’Ensenyament sobre els drets d’utilització dels materials i sobre altres qüestions legals.
 • Guia: es troba a l'inici dels materials. És la que ens orienta sobre com serà i què ens trobarem en el curs. Consta dels següents apartats:
  • Presentació: recull la justificació del curs i l’objectiu final.
  • Objectius: concretaran l’objectiu final del curs.
  • Continguts: són els que es fixen a partir dels objectius per elaborar els mòduls. És important que estiguin presentats com un esquema, mapa conceptual o similar per facilitar la seva comprensió.
  • Coneixements previs: els necessaris per poder realitzar el curs. Englobaria també coneixements de caire tecnològic.
  • Requeriments tècnics: si s’escau, necessitats específiques de maquinari i programari.
  • Fonts documentals: materials utilitzats per tal de desenvolupar els continguts del curs. Aquests materials també poden contenir citacions web.
 • Projecte: és l’eix vertebrador del curs. Té com a finalitat que els docents apliquin, reflexionin i/ o treballin els coneixements apresos als mòduls de forma autònoma. Al projecte també se li destina un nombre d'hores determinades. El projecte s’ha d’anar construint al llarg del curs de forma progressiva. És indispensable fer-lo per superar el curs.


Cal tenir en compte per a l’elaboració les dades següents:

Durada total curs Nombre de mòduls Hores per mòdul Durada dels mòduls Durada projecte
30 hores 4 x 6 = 24 hores + 6 hores
45 hores 6 x 6 = 36 hores + 9 hores
60 hores 8 x 6 = 48 hores + 12 hores

Un cop s'exporten els materials, la barra de navegació dels cursos queda tal i com es pot veure en la següent imatge, incloent la Guia, Projecte, els Mòduls i l'Avís.

Els menús de navegació dels materials dels cursos


menús de navegació dels materials dels cursos

La imatge mostra els menús de navegació dels materials dels cursos en els casos de cursos de 4, 6 i 8 mòduls. Observeu que cada mòdul després es desglossa en les corresponents Pràctiques.


També hi ha altres configuracions que es poden plantejar pel que fa a l'estructura d'un esquelet de materials: