Introducció

L’elaboració dels materials telemàtics, que són la referència principal dels cursos de formació telemàtica, es planteja posant especial èmfasi en els objectius finals per al quals han d’estar creats.

La finalitat és la de formar els docents al llarg de la seva vida professional a través d’entorns virtuals que facilitin l’accés a l’aprenentatge, a l’actualització de coneixements i a l’aprenentatge compartit, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, sense limitacions d’espai i de temps.
Els materials permeten desenvolupar destreses bàsiques per tal d'adquirir nous coneixements a partir de diferents canals i suports comunicatius.
Per altra banda, també faciliten la preparació bàsica que cal que tinguem els docents en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i de la comunicació, per afrontar reptes de l’educació dels nostres dies, entre els quals trobem el Projecte eduCAT 1x1.
És per aquest motiu que els materials cal que responguin a aquestes necessitats de manera que:

  • Afavoreixin un treball innovador basat en les competències.
  • Estiguin plantejats amb una metodologia basada en la reflexió.
  • Hi hagi pràctiques i tasques que fomentin la participació i el treball de reflexió individual per després traspassar-les a treballs més col·lectius.
  • Potenciïn les activitats cooperatives, variades i obertes fomentant la utilització dels ordinadors a l’aula.
  • La informació vingui donada de diferents fonts, suports, llenguatges i mitjans.
  • Aportin models de treball que puguin enriquir i millorar la tasca docent.

Tot això amb la finalitat de fer arribar a l’aula unes metodologies que afavoreixin que els nostres nois i noies esdevinguin persones autònomes, eficaces, capaces de treballar col·laborativament, responsables, crítiques i reflexives en la selecció, tractament i utilització de la informació i les seves fonts, en diferents suports, llenguatges i tecnologies.

A continuació trobareu una sèrie de documents que us ajudaran en l'elaboració dels materials de formació per als cursos telemàtics:

  1. Com elaborar els materials a la wiki
  2. Fonts documentals a tenir en compte